Køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd (2006-2010)

Denne køreplan støtter målsætningerne i programmet om ligestilling mellem kvinder og mænd. Denne køreplan bygger på rammeprogrammet for ligestilling mellem mænd og kvinder for perioden 2001-2005 og følger op på gennemførelsen og fremhæver nødvendige forbedringer. Køreplanen skal i 2008 følges op af en rapport om, hvor langt man er kommet med gennemførelsen af den og i 2010 vil der blive foretaget en evaluering af køreplanen og foreslået passende opfølgning.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 [KOM(2006) 92 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Denne køreplan opstiller seks prioriterede indsatsområder og for hvert område målsætninger og nøgleaktioner til sikring af gennemførelsen. Trods væsentlige fremskridt takket være lovgivning om ligebehandling og social dialog er Europa stadig stillet over for væsentlige udfordringer.

Ligestilling mellem kvinder og mænd, for så vidt angår økonomisk uafhængighed

Forening af privatliv og arbejdsliv

Ligelig deltagelse af kvinder og mænd i beslutningsprocessen

Udryddelse af alle former for kønsbestemt vold

Udryddelse af fastlåste kønsrollemønstre

Fremme af ligestilling i tredjelande

Nøgleaktioner

Kommissionen skal modernisere EU-ligestillingslovgivning. En retlig omarbejdning er blevet gennemført i 2006 med hensyn til lige muligheder og ligebehandling.

Kommissionen vil søge i så høj grad som muligt at indarbejde ligestillingsaspektet i alle politikker, f.eks. i de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse og den nye strømlinede åbne koordinationsmetode, der dækker pensioner, social integration, sundheds- og langtidspleje.

Udryddelse af fastlåste kønsrollemønstre sker hovedsagelig gennem oplysning. Kommissionen agter bl.a. at fremme dialogen med EU-borgerne gennem planen for demokrati, dialog og debat og "Dit Europa-portalen".

På de fleste områder har der vist sig et behov for bedre statistikker. Ved hjælp af nye indikatorer og et nyt sammenfattende indeks for fremskridt på ligestillingsområdet bør det blive lettere at sammenligne oplysningerne på EU-niveau. Det er også vigtigt at kønsopdele statistikkerne.

Der er behov for yderligere forskning i forbindelse med kønsaspekterne på sundhedsområdet og for erhverv i social- og sundhedssektoren. EU-databasen om kvinder og mænd i beslutningsprocessen vil blive videreført.

Det syvende rammeprogram for videnskabelig og teknologisk forskning vil kunne anvendes som redskab til finansiering af målrettet forskning.

På internationalt plan vil Beijing-handlingsplanen, der støttes af Kommissionen, omfatte bedre strukturer til indsamling af oplysninger om kønsaspektet i udviklingslandene.

Finansiering

Det kommende europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder vil med et budget på 50 mio. EUR komme til at spille en nøglerolle i gennemførelsen af de fleste ovennævnte aktiviteter.

PROGRESS-programmet finansierer tværgående aktioner, da ligestillingsaspektet er fælles for en række politikker. Derfor skal Kommissionen undersøge mulighederne for at udvikle kønsspecifik konsekvensanalyse og budgettering ud fra et ligestillingsperspektiv i EU.

Strukturfondene er vigtige finansieringskilder. Strukturfondene kan også medvirke til at støtte opfyldelsen af Barcelona-målene om børnepasning og etableringen af plejefaciliteter.

Den Europæiske Socialfond (ESF) spiller en væsentlig rolle i kvinders optagelse på arbejdsmarkedet, men også i integrationen af kvinder fra tredjelande i EU og i udryddelsen af fastlåste kønsrollemønstre.

Andre foranstaltninger

I forbindelse med en række arrangementer kan der skabes fremskridt for ligestillingssagen: det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007, det europæiske år for bekæmpelse af udstødelse og fattigdom i 2010 samt i 2006 en Euromed-ministerkonference om ligestilling.

Kommissionen skal oprette et EU-netværk af kvinder i lederstillinger i økonomi og politik samt et netværk af organer, der beskæftiger sig med ligestilling. Den vil arbejde tæt sammen med ngo’er og arbejdsmarkedets parter.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Midtvejsrapport om gennemførelsen af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd (2006-2010) [KOM(2008) 760 – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Rapporten præsenterer midtvejsresultaterne af køreplanen for 2006-2010. Køreplanen dækker to årlige arbejdsprogrammer, og målsætningerne blev styrket i 2007 ved vedtagelsen af ligestillingspagten. PROGRESS-programmet finansierer den tværgående gennemførelse af køreplanen i andre politikker samt kommunikationsaktioner.

De største fremskridt på ligestillingsområdet er opnået inden for områder, hvor der er fastlagt kvantificerbare fælles målsætninger for medlemsstaterne. Dermed ses fremskridt på næsten alle køreplanens områder. Der ses forskellig grad af fremskridt i de enkelte medlemsstater, og der skal gøres en indsats for at nå målsætningerne for 2010. Rapporten kommer med flere forslag i den sammenhæng:

Den afsluttende vurdering af aktionernes virkning skal fremlægges i 2010.

Seneste ajourføring: 18.09.2009