Rammestrategi for ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle

Som opfølgning på grønbogen "Ligestilling og ikke-forskelsbehandling i den udvidede Europæiske Union (EU)" foreslår Kommissionen en strategi for positiv og aktiv fremme af ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle. Et af hovedformålene med denne strategi er at indføre en effektiv retsbeskyttelse mod forskelsbehandling i hele EU takket være alle medlemsstaternes gennemførelse af hele EU-lovgivningen på området. Der tilskyndes også til vedtagelse af yderligere foranstaltninger som f.eks. informationsformidling og -kampagner, udveksling af erfaringer, uddannelse og adgang til domstolsprøvelse.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 1. juni 2005 - Ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle - en rammestrategi [KOM(2005) 224 – Den Europæiske Unions Tidende C 236 af 24.9.2005].

RESUMÉ

Sikring af effektiv retsbeskyttelse mod forskelsbehandling

I 2000 vedtog Den Europæiske Union (EU) to direktiver (direktiv 2000/43/EF og 2000/78/EF), som forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering. Disse direktiver indeholder præcise definitioner på direkte og indirekte forskelsbehandling og chikane. Ifølge direktiverne kan det desuden i enkelte tilfælde være lovligt at gøre visse undtagelser fra ligestillingsprincippet.

I de senere år er der sket væsentlige ændringer i medlemsstaternes lovgivning som en direkte følge af vedtagelsen af disse direktiver. Kommissionen kan imidlertid konstatere, at en række vigtige bestemmelser ikke er blevet gennemført fuldt ud.

Kommissionen ønsker ligeledes at støtte yderligere foranstaltninger (informationsformidling og -kampagner, udveksling af erfaringer, uddannelse, adgang til domstolsprøvelse osv.) for at sikre, at lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling anvendes og håndhæves effektivt. Dette opnås gennem EF-handlingsprogrammet for bekæmpelse af forskelsbehandling og Progress-programmet (fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet).

Omsider er Rådet nået til enighed om en rammeafgørelse om etablering af fælles standarder for bekæmpelse af raceforbrydelser, herunder antisemitisme og forbrydelser mod andre religiøse mindretal. Rammeafgørelsen 2008/913/JHA om bekæmpelse af visse former og udtryk for racisme og fremmedhad ved hjælp af strafferet blev indført den 28. november 2008.

Eventuelle nye foranstaltninger til supplering af den nuværende retlige ramme

Fællesskabets nuværende retlige ramme forbyder forskelsbehandling på grundlag af race i forbindelse med beskæftigelse, uddannelse, social sikring, sociale goder og adgang til levering af varer og tjenesteydelser (direktiv 2000/43/EF). Anvendelsesområdet for beskyttelse mod forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro, alder, handicap og seksuel orientering er begrænset til beskæftigelse og erhvervsuddannelse (direktiv 2000/78/EF). I direktiv 2004/113/EF udvides beskyttelsen mod kønsbaseret forskelsbehandling til at omfatte varer og tjenesteydelser, men ikke alle andre områder, som er omfattet af direktiv 2000/43/EF.

Kommissionen har iværksat en forundersøgelse af eventuelle nye initiativer til udbygning af den nuværende retlige ramme. Den undersøgte de nationale bestemmelser, der er mere vidtgående end kravene i EU-direktiverne, og afvejede fordele og ulemper ved disse bestemmelser.

Integrering af princippet om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle i samtlige relevante politikker (mainstreaming)

Kommissionen ønsker at indføre redskaber til at fremme en "integrationstilgang" som vil inkorporere målet om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle i fællesskabspolitikkerne. Denne integrerede tilgang kunne bane vej for en målrettet indsats specielt i situationer, hvor der forekommer flere former for forskelsbehandling.

Fremme og udnyttelse af innovation og god praksis

På grundlag af fællesskabsinitiativet Equal sætter Den Europæiske Socialfond (ESF) i perioden 2007-2013 fokus på at styrke social integration af handicappede og bekæmpelse af forskelsbehandling. Progress-programmet supplerer ESF-arbejdet på områderne ligestilling mellem mænd og kvinder og bekæmpelse af forskelsbehandling.

Den nye generation af programmer på uddannelses-, erhvervsuddannelses- og ungdomsområdet kan yde et værdifuldt bidrag til fremme af ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle. INTI(integration af tredjelandsstatsborgere)- og Argo(administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring)-programmerne kan ligeledes bidrage til at bekæmpe forskelsbehandling på indvandrings- og asylområdet.

Informationskampagner og samarbejde med aktører

For at sikre en mere positiv tilgang til ligestilling erklærede Europa-Parlamentet og Rådet 2007 for "europæisk år for lige muligheder for alle". I dette europæiske år blev der fokuseret på fire vigtige prioriterede mål: rettigheder, anerkendelse, repræsentation og respekt. Det europæiske år 2007 blev koordineret med det europæiske år 2008 for interkulturel dialog.

Kommissionen foreslog også, at der afholdes et årligt ligestillingstopmøde med deltagelse af ministre, ledere af nationale ligestillingsorganer, formænd for ngo'er på europæisk plan, arbejdsmarkedets parter i Europa og repræsentanter for internationale organisationer. Det første ligestillingstopmøde fandt sted d. 30. og 31. januar 2007 under åbningskonferencen for det europæiske år for lige muligheder for alle. Endelig finder Kommissionen det særlig vigtigt i samarbejde med arbejdsgiverne at fremme og støtte udviklingen af ikke-forskelsbehandling på arbejdspladsen.

En særlig indsats for at beskytte ugunstigt stillede etniske mindretal

Det udvidede EU skal fastlægge en sammenhængende og effektiv tilgang til at integrere etniske mindretal i samfundet og på arbejdsmarkedet. Et særlig foruroligende spørgsmål er situationen for romabefolkningen, der trods projekter i forbindelse med Phare-programmet er udsat for forskelsbehandling og udstødelse.

Fællesskabets lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse og religion. Inden for rammerne af den europæiske beskæftigelsesstrategi blev medlemsstaterne opfordret til, i forbindelse med deres nationale handlingsplaner at udvikle initiativer, der fremmer integrationen af mindretal på arbejdsmarkedet. EU's åbne koordinationsmetode for social integration er også rettet mod den fattigdom og udelukkelse, som etniske mindretal, indvandrere og andre ugunstigt stillede grupper oplever. Gennem den europæiske socialfond, kan der bevilges EU-midler til en indsats på dette område.

Udvidelsen, relationer med tredjelande og internationalt samarbejde

Kommissionen sikrer fremme af ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle i forbindelse med udvidelsen og i relationer med tredjelande takket være:

Kommissionen samarbejder med internationale organisationer for at sikre sammenhæng, komplementaritet og en klar arbejdsdeling. Den samarbejder bl.a. med Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og De Forenede Nationer (FN) (aktiv deltagelse i den fjerde verdenskonference for kvinder, i verdenskonferencen mod racisme og i udarbejdelsen af en ny FN-konvention om handicappedes rettigheder).

Kontekst

Denne meddelelse er en opfølgning på Kommissionens grønbog "Ligestilling og ikke-forskelsbehandling i den udvidede Europæiske Union", som blev vedtaget af Kommissionen den 28. maj 2004. I meddelelsen tages der højde for de kommentarer og reaktioner, som er indsendt af nationale myndigheder, specialiserede ligestillingsorganer, ngo'er, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, eksperter og enkeltpersoner.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, the Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og the Regionsudvalget af 2. juli 2008 – Ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle: Et fornyet tilsagn [COM(2008) 420 endelig – Ikke offentliggjort i Europæiske Tidende]. Med denne meddelelse fremsætter Kommissionen en vidtgående tilgang, hvorigennem dennes forpligtelse i forhold til yderligere ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle i EU bliver fornyet. Dette indebærer færdiggørelse af den eksisterende juridiske ramme om ikke-forskelsbehandling, fremme af dialog omkring politik inden for ikke-forskelsbehandling og styrkelse af de eksisterende politiske redskaber til bekæmpelse af forskelsbehandling samt fremme lige muligheder for alle.

Kommissionens afgørelse 2006/33/EF af 20. januar 2006 om oprettelse af en højtstående ekspertgruppe vedrørende etniske mindretals integration i samfundet og på arbejdsmarkedet [Den Europæiske Unions Tidende L 21 af 25.1.2006]. Med henblik på at fastlægge en sammenhængende og effektiv tilgang til at integrere ugunstigt stillede etniske mindretal i samfundet og til deres fulde deltagelse på arbejdsmarkedet nedsættes i Kommissionens regi en rådgivende ekspertgruppe. Den har til opgave at undersøge, hvordan EU kan opnå social integration af disse mindretal, og at fremlægge en rapport med en række anbefalinger om politiske tiltag på dette område inden afslutningen af det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 771/2006/EF af 17. maj 2006 om det europæiske år for lige muligheder for alle (2007) — mod et retfærdigt samfund [Den Europæiske Unions Tidende L 146 af 31.5.2006].

Kommissionens grønbog af 28. maj 2004 - Ligestilling og ikke-forskelsbehandling i den udvidede Europæiske Union [KOM(2004) 379 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 16.04.2009