Mediekendskab i det digitale miljø

Mediekendskab er et vigtigt emne for Europa-Kommissionen, da det kan give Europas borgere en række værktøjer til at forstå det digitale miljø, som får en stadig større betydning i de europæiske samfund.

DOKUMENT

Kommissionens henstilling 2009/625/EF af 20. august 2009 om mediekendskab i det digitale miljø for en mere konkurrencedygtig audiovisuel industri og indholdsindustri samt et rummeligt vidensamfund (Den Europæiske Unions Tidende L 229 af 29.8.2011, s. 9).

RESUMÉ

Henstillingen har som formål at øge kendskabet til medier i det digitale miljø for dermed at skabe en mere konkurrencedygtig vidensøkonomi og samtidig bidrage til et mere rummeligt informationssamfund.

Definition

Mediekendskab vedrører evnen til at få adgang til medierne og at forstå og forholde sig kritisk til forskellige aspekter af medierne og medieindholdet. Derudover vedrører det evnen til at skabe kommunikation i forskellige sammenhænge.

Barrierer

Der er stadig mange barrierer for udviklingen af mediekendskab på europæisk plan. EU-landene mangler en fælles vision på området. Derudover lider de nationale, regionale og lokale initiativer på området under en manglende synlighed, der bremser dannelsen af europæiske netværk. Der sker derfor aktuelt ingen koordinering mellem interessenterne.

Udfordringer

Målet med mediekendskab er at styrke de europæiske borgeres evne til at forstå og analysere de mediebudskaber og det indhold, som møder dem, og erhverve de nødvendige kompetencer til fuldt ud at udfylde rollen som borgere.

Et højt mediekendskab kan også bidrage til at sikre pluralisme og uafhængighed i medierne. Det giver mulighed for, at forskellige socialgrupper kan udtrykke forskellige meninger, og fremmer udviklingen af værdier som tolerance og dialog.

Mediekendskab spiller også en vigtig rolle med hensyn til at øge kendskabet til den europæiske audiovisuelle kulturarv og kulturelle identitet. Derudover bidrager det til at øge kendskabet til og interessen for nyere europæiske kulturværker.

På baggrund af de eksisterende udfordringer foreslår Europa-Kommissionen, at der etableres forskningsprojekter om mediekendskab inden for rammerne af eksisterende programmer.

Anbefalede tiltag

EU-landene opfordres til at udarbejde og gennemføre samreguleringsinitiativer med henblik på vedtagelse af adfærdskodekser i relation til europæiske medier.

Det er vigtigt at støtte og finansiere forskning, undersøgelser og projekter, der dækker de forskellige aspekter og dimensioner af mediekendskab i det digitale miljø.

EU-landene opfordres også til at skabe debat på konferencer og ved andre offentlige arrangementer om inddragelse af mediekendskab i de obligatoriske læseplaner og som led i tilegnelse af nøglekompetencer for livslang læring.

EU-landene bør også øge deres indsats for at skabe større opmærksomhed om national og europæisk audiovisuel kulturarv gennem nationale oplysningskampagner, samt via uddannelse oplyse om de risici, der er forbundet med behandling af personoplysninger via informations- og kommunikationsnetværk.

Derudover opfordres medieindustrien til at stille de nødvendige værktøjer til rådighed for at forbedre mediekendskabet såsom:

Baggrund

Kommissionens meddelelse — KOM(2007) 833 endelig — af 20. december 2007 om »en europæisk fremgangsmåde i forbindelse med mediekendskab i det digitale miljø« fremhævede vigtigheden af mediekendskab i forbindelse med kommerciel kommunikation, audiovisuelle arbejder og digitalt indhold. Et højere niveau af mediekendskab kan bidrage til indfrielse af de målsætninger, som Den Europæiske Union har fastlagt i Lissabon og i forbindelse med i2010 initiativet.

Seneste ajourføring: 28.11.2009