Online adgang til Europas kulturarv

Denne meddelelse giver en status på udviklingen af Europeana, det europæiske digitale bibliotek, der skal være offentlighedens samlede indgang til Europas kulturarv. Hovedemnerne er digitalisering, onlineadgang og bevaring af kulturelt materiale.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. august 2008 – Adgang til Europas kulturarv med et museklik: Hvor langt er vi nået i EU med digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring [COM(2008) 513 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Meddelelsen gør status på, hvor langt arbejdet er kommet, og hvilke opgaver der fortsat udestår i udviklingen af Europeana, det europæiske digitale bibliotek. Især vurderes de tiltag, som EU-landene skal iværksætte for at gennemføre Kommissionens henstilling 2006/585/EF af 24. august 2006 om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring, der blev vedtaget med Rådets konklusioner af 20. november 2008.

Europeana bliver en fælles, flersproget indgang til digitaliseret europæisk materiale. I 2007 tog udviklingen ny fart, særligt via oprettelsen af European Digital Library Foundation, der samler forskellige kulturområder. Demositet til Europeana blev publiceret i februar 2008 med et mål om at lancere en prototype i november samme år. Prototypen skal videreudvikles til en fuldt operationel tjeneste i løbet af de følgende to år.

De opgaver, der fortsat udestår i udviklingen af Europeana, omfatter:

Med udgangspunkt i ovennævnte anbefalinger har EU-landene skabt fremskridt på følgende områder:

Selvom EU-landene har gjort betydelige fremskridt med hensyn til at gøre kulturel information tilgængelig online, kræves der en yderligere indsats, især med henblik på:

Ekspertgruppen på Højt Niveau om Digitale Biblioteker, der blev etableret i 2006, har ydet praktisk hjælp til EU-landene ved gennemførelse af ovennævnte henstilling. Gruppen fokuserer i sit arbejde specielt på offentlig-private partnerskaber, videnskabelig information og ophavsretsanliggender.

For at kunne videreudvikle Europeanas servicetilbud, er der behov for en teknisk videreudvikling, særligt med henblik på at indføre digitaliserings- og bevaringsteknikker af bedre kvalitet og til lavere pris. Kommissionen har støttet processen via EU's rammeprogrammer for forskning og udvikling samt eContentplus programmet. Kommissionen har udvist vilje til fortsat støtte via politiske tiltag og finansieringsprogrammer til udvikling af Europeana og andre projekter, der skal sikre en bedre tilgængelighed og bevaring af digitale kulturmaterialer.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - "Europeana: næste fase" [COM(2009) 440 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelsen beskriver de fremtidige udfordringer med hensyn til implementeringen af Europeana.

Europeana skaber positive resultater som indgang til mere end 4,6 millioner digitaliserede bøger, aviser, filmklip, kort, fotos og dokumenter, og der modtages bidrag fra mere end 1 000 kulturinstitutioner.

Meddelelsen konstaterer imidlertid flere problemer i forbindelse med:

Det er altså nødvendigt med en yderligere indsats for at sikre, at borgerne får det fulde udbytte af Europeana.

Rådets konklusioner af 20. november 2008 om det europæiske digitale bibliotek Europeana [Den Europæiske Unions Tidende C 319 af 13.12.2008]. I sin konklusion udtrykker Rådet for Den Europæiske Union tilfredshed med den gradvise opbygning af det europæiske bibliotek Europeana og EU-landenes opbakning til projektet. For at sikre projektets videre succes opfordrer Rådet EU-landene til:

Europa-Kommissionen opfordres til at fremme udviklingen af Europeana og udbrede kendskabet til Europeana i Europa og resten af verden, samt at støtte etablering af offentlig-private partnerskaber til videreudvikling af projektet.

See also

Seneste ajourføring: 19.11.2009