De nationale parlamenters rolle i EU-forhold

 

RESUMÉ

INDLEDNING

Lissabontraktaten markerer et vigtigt skridt i den rolle, som nationale parlamenter spiller i EU-forhold. For første gang nævnes de forskellige måder, hvorpå de nationale parlamenter kan »bidrage aktivt til, at EU fungerer tilfredsstillende«, i en bestemmelse (artikel 12 i traktaten om Den Europæiske Union — TEU). Deres deltagelse er sikret på fire centrale måder:

de modtager information og dokumenter

overholdelse af nærhedsprincippet bliver gennemgået

de deltager i evalueringsmekanismen inden for retfærdighed, frihed og sikkerhed

de er deltager i revision af traktaten.

INFORMATION

Følgende dokumenter skal straks sendes til de nationale parlamenter:

meddelelser*

det årlige arbejdsprogram og alle andre instrumenter i forbindelse med lovgivningsmæssig planlægning eller politik

udkast til retsakter

dagsordener til og resultater af Rådets møder

årsrapporten udarbejdet af Kommissionen om anvendelsen af de principper, der styrer EU's kompetence

evalueringer af gennemførelsen af EU-politikker inden for frihed, sikkerhed og retfærdighed.

De nationale parlamenter bliver desuden underrettet om forslag til ændring af traktaterne under den almindelige revisionsprocedure og om anmodninger om tiltrædelse af EU.

KONTROL MED NÆRHEDSPRINCIPPET

Protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet giver de nationale parlamenter mulighed for at udstede begrundede udtalelser, hvis de mener, at et EU-forslag til retsakter ikke overholder nærhedsprincippet. De institutioner, der er involveret i lovgivningsproceduren, skal tage højde for alle begrundede udtalelser. Andre konsekvenser af et udkast til retsakter afhænger af antallet.

Protokollen tildeler hvert nationalt parlament to stemmer (hvis det er et tokammersystem, tildeles hvert kammer én stemme). Hvis den fremsendte begrundede udtalelse svarer til mindst to tredjedele af stemmerne, skal Kommissionen revidere udkastet og kan beslutte at fastholde, ændre eller trække det tilbage. Grænsen er reduceret til én fjerdedel i forbindelse med udkast vedrørende det retlige samarbejde i straffesager og politisamarbejdet. Hvis de fremsendte begrundede udtalelser svarer til et flertal af de afgivne stemmer, og hvis Kommissionen beslutter at fastholde udkastet, kan Europa-Parlamentet og Rådet overveje, om udkastet overholder nærhedsprincippet, før førstebehandlingen afsluttes.

Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at behandle sager om en retsakts brud på nærhedsprincippet indbragt af EU-lande, eller som de har anmeldt i henhold til deres retsregler på vegne af det nationale parlament eller et kammer i parlamentet.

SÆRLIG ROLLE INDEN FOR RETFÆRDIGHED, FRIHED OG SIKKERHED

Inden for retfærdighed, frihed og sikkerhed har de nationale parlamenter en særlig rolle. De deltager i evalueringen af Eurojusts aktiviteter og i den grundige gennemgang af Europols aktiviteter.

Derudover kan de nationale parlamenter gøre indsigelse mod Rådets beslutninger, hvilket udvider den almindelige lovgivningsprocedure (med kvalificeret flertal i Rådet) til at omfatte visse forhold inden for familieretten med grænseoverskridende virkninger, som i øjeblikket er underlagt en særlig lovgivningsprocedure med enstemmighed i Rådet (passerellebestemmelsen i artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

DELTAGELSE I REVISION AF TRAKTATEN

Lissabontraktaten knytter desuden de nationale parlamenter til proceduren med revision af traktaterne, som beskrevet herunder.

Under de almindelige og forenklede revisionsprocedurer, træder ændringer af traktaterne i kraft, efter at de er ratificeret (eller godkendt i forbindelse med den forenklede revisionsprocedure) af alle EU-landene i henhold til deres respektive forfatningsmæssige bestemmelser, hvilket normalt kræver ratifikation i parlamenterne.

Under den almindelige revisionsprocedure indkaldes et konvent, der blandt andet omfatter repræsentanter for de nationale parlamenter, og som skal undersøge og vedtage en henstilling om revisionsudkastene.

Under den almindelige passerellebestemmelse i TEU’s artikel 48, stk. 7, skal initiativet fra Det Europæiske Råd om at skifte fra den særlige lovgivningsprocedure til den almindelige lovgivningsprocedure eller fra afstemning ved enstemmighed eller til afstemning ved kvalificeret flertal meddeles de nationale parlamenter og kan ikke vedtages, hvis et nationalt parlament gør indsigelse inden for seks måneder.

KONFERENCEN AF DE EUROPÆISKE PARLAMENTERS EUROPAUDVALG (COSAC)

Siden 1989 har medlemmerne af de nationale parlamenters udvalg, der varetager EU-forhold og medlemmer af Europa-Parlamentet mødtes to gange om året på en konference af europæiske parlamenters europaudvalg, der er bedre kendt under dets franske akronym COSAC, for at udveksle oplysninger og bedste praksis samt for at drøfte forhold af fælles europæisk interesse.

COSAC's rolle fremgår af protokollen om nationale parlamenters rolle i EU, som fastlægger, at COSAC til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen kan sende ethvert bidrag, som den anser for hensigtsmæssigt.

VIGTIGE BEGREBER

* En meddelelse er et politisk dokument uden bindende virkning. Kommissionen tager initiativ til at offentliggøre en meddelelse, når den ønsker at fastslå sin egen mening om et aktuelt emne. En meddelelse har ingen retsvirkning (definition fra det europæiske retlige netværk).

BAGGRUND

Der er yderligere oplysninger på:

seneste ajourføring 20.10.2015