Atypiske retsakter

Atypiske retsakter er en kategori af retsakter, der vedtages af de europæiske institutioner. De kan berøre den interne organisation i Den Europæiske Union (EU) eller have en mere almindelig anvendelse på bestemte politikområder.

RESUMÉ

INDLEDNING

Atypiske retsakter er retsakter, som vedtages af EU-institutionerne. Disse retsakter kaldes »atypiske«, fordi de ikke falder ind under kategorierne for retsakter omtalt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 288, 289, 290, 291 eller 292).

Der er en mangfoldighed af atypiske retsakter. Nogle af dem er beskrevet ved artikler i de stiftende EU-traktater, mens andre er blevet til ved institutionel praksis.

De atypiske retsakter er kendetegnet ved at deres gyldighedsområde generelt er politik. Nogle af dem kan dog have forpligtende kraft, men er i så fald begrænset til at gælde for EU’s institutioner.

ATYPISKE RESTAKTIER, SOM ER BESKREVET I TRAKTATERNE

EU-institutionernes interne forordninger er atypiske retsakter. De stiftende traktater fastlægger, at EU-institutionerne vedtager deres egne interne forordninger.

De interne forordninger fastlægger EU-institutionernes interne organisation, funktionsmåde og procedureregler. De har bindende virkning for den pågældende institution.

Desuden beskriver de stiftende traktater andre typer retsakter, som vedtages inden for rammen af den politiske dialog mellem EU-institutionerne. Disse retsakter har til formål at fremme arbejdet i og samarbejdet mellem institutionerne. Vedrørende proceduren for vedtagelse af internationale aftaler kan Rådet for eksempel give Kommissionen retningslinjer for forhandling af aftalerne.

Institutionerne kan også gå videre, idet de organiserer deres samarbejde gennem interinstitutionelle aftaler. Den slags aftaler er også atypiske retsakter. De kan havende forpligtende virkning, men kun på de institutioner, der undertegner aftalen.

ATYPISKE RETSAKTER, SOM IKKE ER BESKREVET I TRAKTATERNE

EU-institutionerne har hver for sig udviklet en række instrumenter gældende for deres egen virksomhed.

Europa-Parlamentet udtrykker for eksempel visse af dets politiske holdninger på internationalt plan gennem resolutioner eller erklæringer. Ligeledes vedtager Rådet jævnligt konklusioner, resolutioner eller retningslinjer som afslutning på dets møder. Disse dokumenter udtrykker i al væsentlighed institutionernes synspunkt på bestemte EU- eller internationale problemområder. De er almengyldige, men har ikke forpligtende virkning.

Kommissionen vedtager også adskillige atypiske retsakter, som angår den selv. Det drejer sig om meddelelser, som generelt præsenterer nye politiske programmer. Desuden vedtager Kommissionen grønbøger, som har til formål at fremlægge offentlige betænkninger vedrørende bestemte EU-problemstillinger. Den indsamler eksempelvis de nødvendige informationer til udarbejdelse af lovforslag. I forlængelse af grønbøgerne vedtager Kommissionen i nogle tilfælde hvidbøger, som fremlægger EU-handlingsplaner i detaljer.

seneste ajourføring 10.11.2015