Internationale aftaler og EU’s kompetence udadtil

 

RESUMÉ AF:

Artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

Artikel 4 i TEUF

Artikel 207 i TEUF

Artikel 216 i TEUF

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKLERNE?

Artiklerne fastsætter EU’s juridiske beføjelser til at forhandle og indgå internationale aftaler samt EU’s kompetence, enekompetence eller delt kompetence, til at indgå sådanne aftaler.

HOVEDPUNKTER

Internationale aftaler (konventioner, traktater)

EU’s kompetencer udadtil

Enekompetence og delt kompetence

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Første del — Principperne — Afsnit I — Unionens kompetencekategorier og -områder — Artikel 3 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 51).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Første del — Principperne — Afsnit I — Unionens kompetencekategorier og -områder — Artikel 4 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 51-52)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Femte del — Unionens optræden udadtil — Afsnit II — Den fælles handelspolitik — Artikel 207 (tidl. artikel 133 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 140-141).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Femte del — Unionens optræden udadtil — Afsnit V -— Internationale aftaler — Artikel 216 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 144).

seneste ajourføring 08.04.2020