Lissabontraktaten

 

RESUMÉ

Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

HVAD ER FORMÅLET MED TRAKTATEN?

HOVEDPUNKTER

Ændringer vedrørende EU’s institutioner

Europa-Parlamentet:

Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd sammensættes af stats- og regeringschefer og sikrer EU en større kontinuitet og sammenhæng. Det anerkendes formelt som en EU-institution, der fastlægger EU’s overordnede politiske retning og prioriteter.

Det vælger ved flertalsafstemning sin egen formand for en periode på 30 måneder, der kan forlænges én gang. Ordningen erstatter den tidligere rotation hver sjette måned.

Rådet

Rådet anvender nye regler om afgørelser med kvalificeret flertal ved vedtagelse af lovgivning. Et kvalificeret flertal kræver mindst 55 % af EU-landene, der repræsenterer mindst 65 % af EU’s befolkning. Et blokerende mindretal skal omfatte mindst fire lande.

Rådets samlinger er offentlige, når det forhandler og stemmer om udkast til lovgivning.

Europa-Kommissionen

Formanden for Kommissionen:

Den Europæiske Unions Domstol

Domstolens kompetenceområde udvides til at omfatte alle EU-politikområder undtagen den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Den Europæiske Centralbank (ECB)

ECB anerkendes nu formelt som en EU-institution, jf. artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Traktaten:

Andre ændringer

EU-politikker

Den tidligere opbygning i søjler erstattes af en ny kompetencefordeling:

Styrkelse af demokratiet

Traktaten:

Udtræden af EU

Traktaten fastsætter som noget nyt en formel procedure i tilfælde, hvor et EU-land ønsker at udtræde af EU (artikel 50 i TEU — se resumé om artikel 50 om forhandlinger med Det Forenede Kongerige (1)).

HVORNÅR GÆLDER TRAKTATEN FRA?

Traktaten blev underskrevet den 13. december 2007. Den trådte i kraft den 1. december 2009.

BAGGRUND

Lissabontraktaten er i stort omfang inspireret af traktaten om en forfatning for Europa. Forfatningen skulle erstatte EU-oprettelsestraktaterne med en samlet tekst. Den blev underskrevet i Rom den 29. oktober 2004. For at kunne træde i kraft skulle forfatningen ratificeres af alle (på det tidspunkt) 27 EU-lande (17 lande ratificerede den). Den blev dog forkastet ved folkeafstemninger i Frankrig og Nederlandene i 2005.

I modsætning hertil ændrer Lissabontraktaten disse traktater, ligesom Amsterdamtraktaten og Nicetraktaten gjorde tidligere. Den omfatter hovedparten af de institutionelle og politiske reformer, som forfatningstraktaten indebar.

VIGTIGE BEGREBER

Demokratisk lighed: EU respekterer princippet om lighed mellem Unionens borgere, der nyder lige stor opmærksomhed fra EU-institutionernes, -organernes, -kontorernes og -agenturernes side (artikel 9 i TEU).
Repræsentativt demokrati: EU’s borgere er direkte repræsenteret på EU-plan ved Europa-Parlamentet.
Deltagelsesdemokrati: EU’s borgere har ret til at deltage i EU’s beslutningsprocesser og interagere med EU-institutionerne, for eksempel gennem dialog med civilsamfundsorganisationer, som de er medlem af.

HOVEDDOKUMENT

Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underskrevet i Lissabon den 13. december 2007 (EUT C 306 af 17.12.2007, s. 1-271)

seneste ajourføring 15.12.2017(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.