Lovgivningsprocedurer

 

RESUMÉ AF:

Artikel 289 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKEL 289 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE?

Den reformerer EU’s tidligere beslutningsproces og styrker dermed EU’s muligheder for at træffe beslutninger og agere.

HOVEDPUNKTER

Artikel 289 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) omhandler to typer af lovgivningsprocedurer:

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den særlige lovgivningsprocedure

Den særlige lovgivningsprocedure er, som navnet antyder, en undtagelse fra den almindelige lovgivningsprocedure. Den anvendes på visse mere følsomme politikområder. TEUF indeholder ikke en nøjagtig beskrivelse af den særlige lovgivningsprocedure, som det er tilfældet for den almindelige lovgivningsprocedure. De tilhørende bestemmelser defineres derfor fra gang til gang på baggrund af de traktatartikler, der fastlægger betingelserne for deres anvendelse.

Under den særlige lovgivningsprocedure er Rådet i praksis enelovgiver. Parlamentet er blot tilknyttet proceduren. Parlamentets rolle begrænses dermed til høring (som f.eks. i henhold til artikel 89 TEUF vedrørende grænsepoliti) eller samtykke (som f.eks. i henhold til artikel 86 TEUF om Den Europæiske Anklagemyndighed) alt efter den pågældende sag.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del: Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I: Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 2: EU-retsakter, vedtagelsesprocedurer og andre bestemmelser — afdeling 1: Unionens retsakter (Artikel 289) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 172-172).

seneste ajourføring 11.10.2017