Europa-Parlamentet

 

RESUMÉ AF:

Artikel 14 i traktaten om den Europæiske Union (TEU)

Artikel 223-234 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) — Europa-Parlamentets rolle, sammensætning og funktionsmåde

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKLERNE?

De fastsætter Europa-Parlamentets (herefter »Parlamentet«) rolle, kompetencer, sammensætning, mandat og valgprocedure.

HOVEDPUNKTER

Parlamentet er den institution i Den Europæiske Union, der vælges direkte af og for EU-borgerne. Det repræsenterer derfor mere end 500 millioner EU-borgere og er på den måde et udtryk for demokratisk magt. Dets hovedsæde ligger i Strasbourg (Frankrig). Medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’er) vælges for en periode på fem år ved direkte valg (siden 1979) gennem en fri og hemmelig afstemning. Der er et fast antal medlemmer fra hvert EU-land. Parlamentet, som det kaldes i dag, er resultatet af en fusion af de tre forsamlinger Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) (fusionstraktaten fra 1965).

Beføjelser

Parlamentets beføjelser har udviklet sig gennem gentagne revisioner af de europæiske traktater. De omfatter:

Kompetencer

Lovgivning

Budget

Parlamentet arbejder på samme vilkår som Rådet under hele proceduren for vedtagelsen af EU’s årlige budget. Budgetproceduren består af en behandling i Parlamentet og i Rådet og ellers indkaldes et forligsudvalg for at nå til enighed om et fælles udkast (artikel 314 i TEUF).

Tilsyn med den udøvende magt

Parlamentet kan udføre en række kontroller af Kommissionen, EU’s udøvende magt:

Traktatrevision

Sammensætning

Tildelingen af pladser mellem EU-landene afhænger af en række faktorer:

På Parlamentets initiativ og med dets godkendelse vedtager Det Europæiske Råd en afgørelse, der fastlægger Parlamentets sammensætning (artikel 14, stk. 2 i TEU). EU’s traktater fastsætter de grundlæggende bestemmelser for dets sammensætning:

OVERSIGT

Traktat

Artikler

Emne

Traktaten om Den Europæiske Union (TEU)

14

Parlamentets rolle og sammensætning

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Europa-Parlamentets funktionsmåde

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — afsnit III — bestemmelser om institutionerne — artikel 14 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 22-23)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 1-388)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Protokol nr. 6 om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner og for visse af Unionens organer, kontorer, agenturer og tjenester (eneste artikel (a)) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 265)

Det Europæiske Råds afgørelse 2013/312/EU af 28. juni 2013 om Europa-Parlamentets sammensætning (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 57-58)

seneste ajourføring 15.12.2017