Europa-Kommissionen

 

RESUMÉ AF:

Artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union

Artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Union

Artikel 244 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

Artikel 245 i TEUF — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

Artikel 246 i TEUF — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

Artikel 247 i TEUF — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

Artikel 248 i TEUF — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

Artikel 249 i TEUF — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

Artikel 250 i TEUF — Europa-Kommissionens rolle, sammensætning, beføjelser og funktionsmåde

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE ARTIKLER I TRAKTATERNE?

De fastlægger rolle, sammensætning, beføjelser, udnævnelsesprocedurer og funktionsmåde for Europa-Kommissionen, der er EU’s udøvende magt.

HOVEDPUNKTER

Rolle

1. Foreslår ny lovgivning — Kommissionen er den eneste af EU’s institutioner, der formelt fremlægger lovforslag til vedtagelse i Europa-Parlamentet og Rådet.

2. Styrer EU’s politikker og fordeler EU-finansieringen — Kommissionen fastlægger EU’s udgiftsprioriteter sammen med Rådet og Parlamentet, udarbejder årlige budgetter og fører tilsyn med, hvordan pengene bruges.

3. Håndhæver EU-retten — Kommissionen sikrer sammen med EU-Domstolen, at EU’s lovgivning anvendes korrekt i alle EU-lande.

4. Repræsenterer EU internationalt — taler på vegne af alle EU-lande i internationale organer (f.eks. Verdenshandelsorganisationen — WTO).

Sammensætning

Formanden

Udnævnelse

Oversigtsskema

Traktaten om Den Europæiske Union

17

Kommissionens rolle og sammensætning; udpegning af formanden for Kommissionen og dennes beføjelser

Traktaten om Den Europæiske Union

18

Udpegning af Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og dennes beføjelser

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Kommissionens funktionsmåde

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — afsnit III — bestemmelser om institutionerne — artikel 17 og 18 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 26-27)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — Afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — Kapitel 1 — Institutionerne — 4. afdeling — Kommissionen — artikel 244, 245, 246, 247, 248, 249 og 250 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 155-157)

TILHØRENDE DOKUMENT

Det Europæiske Råds afgørelse 2013/272/EU af 22. maj 2013 om antallet af medlemmer i Europa-Kommissionen (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 98)

seneste ajourføring 11.10.2017