Et europæisk initiativ til større åbenhed

Denne meddelelse er en opfølgning af grønbogen om et europæisk åbenhedsinitiativ (ETI) og den efterfølgende offentlige høring. Den behandler emnerne interesserepræsentanter, høringsstandarder og offentliggørelse af oplysninger om modtagere af EU-støtte.

RETSAKT

Meddelelse fra Kommissionen af 21. marts 2007 - Opfølgning af Grønbogen om et ”europæisk åbenhedsinitiativ” [KOM(2007) 127 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Denne meddelelse er en opfølgning af grønbogen af 3. maj 2006 om et ”europæisk åbenhedsinitiativ” (ETI). Den er et svar på synspunkterne fremført af deltagerne i høringen (resultater i Kommissionens personalearbejdsdokument SEC(2007) 360) og beskriver Kommissionens planlagte tiltag.

Interesserepræsentation * (lobbyvirksomhed)

Høringssvarene indikerede skepsis over for den negative ladning af begrebet ”lobbyvirksomhed”. Kommissionen understreger imidlertid, at Kommissionens definition af ”lobbyvirksomhed” ikke på nogen måde er negativt ladet, og at lobbyvirksomhed er nødvendigt ud fra et demokratisk synspunkt. Kommissionens nye register foreslået i Grønbogen vil dog blive kaldt ”register over interesserepræsentanter”.

Mange af høringsbidragene støttede oprettelsen af et frivilligt register. Et betydeligt antal af de hørte argumenterede imidlertid for en obligatorisk ordning som den eneste mulighed for at sikre fuld åbenhed. Kommissionen vil fortsat arbejde på en frivillig ordning baseret på incitamenter for at sikre, at man dækker viften af europæiske interesserepræsentanter så bredt som muligt. For at motivere til at foretage registrering har Kommissionen til hensigt at kombinere det frivillige register med en standardskabelon til internethøringer. Deltagerne i en høring vil automatisk blive opfordret til at tilmelde sig registret. De skal oplyse, hvem de repræsenterer, hvad deres opgave er, og hvordan de er finansieret.

Grønbogen fastslog, at registrerede interesserepræsentanter* (lobbyister) skal overholde en adfærdskodeks. Hvordan en sådan adfærdskodeks skal udarbejdes og kontrolleres i praksis blev ikke omhandlet i detaljer i høringen. Der var diskussion om, hvorvidt en fælles kodeks, som lobbyisterne selv skulle udvikle, var et bedre alternativ. Respondenterne konkluderede imidlertid, at det ville være vanskeligt at gennemføre i praksis. I stedet vil Kommissionen revidere og ajourføre de minimumskrav, som blev vedtaget i 1992.

Mange af deltagerne i høringen gik ind for en interinstitutionel tilgang, hvor register og adfærdskodeks skulle være fælles for Kommissionen og Europa-Parlamentet. Den løsning er Kommissionen også tilhænger af, da man mener, at det kan være endnu et incitament til at tilmelde sig. Kommissionen opfordrer derfor de øvrige institutioner til at overveje muligheden for et tættere samarbejde.

Drøftelserne om en adfærdskodeks skal påbegyndes inden sommeren 2007. Registret over interesserepræsentanter åbnes i foråret 2008. Kommissionen foretager en revision af, om registreret giver de ønskede resultater, i foråret 2009.

Høringsstandarder

Deltagerne i høringen var generelt tilfredse med Kommissionens høringsstandarder. Samtidig pegede deltagerne på visse svage punkter såsom den generelle feedback om, hvilken effekt minimumsfristen på otte uger for offentlige høringer har, og i hvilken grad den bliver overholdt, samt med hensyn til at sikre en tilstrækkelig balance mellem de relevante sektorer i forbindelse med målrettede høringer. For at højne kvalitetsniveauet i høringerne ønsker Kommissionen at stramme anvendelsen af høringsstandarderne via en mere koordineret tilgang, som skal sikre flere synspunkter og interessetilkendegivelser i høringerne, samt at give bedre feedback.

Oplysning om navne på modtagere af EU-midler

Efter offentliggørelsen af grønbogen indledte Kommissionen en dialog med medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og en lang række interessenter om offentliggørelse af oplysninger om modtagerne af EU-støtte. Diskussionerne førte til konsensus om offentliggørelse af de relevante data. Kravet er efterfølgende blevet opført i finansforordningen.

Ud over de lovgivningsmæssige ændringer skal der også foretages visse praktiske foranstaltninger. Høringssvarene peger på, at man ønsker en søgbar, centraliseret database administreret af Kommissionen, og som indeholder alle relevante oplysninger om støttemodtagerne. Indsamling og offentliggørelse af data foretages imidlertid af gennemførelsesorganerne i medlemsstaterne. For at nå målet om at offentliggøre data fra 2008 følges denne procedure i samarbejde med den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse:

Retsaktens nøglebegreber

TILHØRENDE DOKUMENTER

Aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen  om oprettelse af et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker [EUT L 191 af 22.7.2011].

Kommissionens meddelelse af 27. maj 2008 – Europæisk åbenhedsinitiativ – Rammerne for forbindelser med interesserepræsentanter (register og adfærdskodeks) [KOM(2008) 323 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

See also

Yderligere information findes på følgende hjemmesider:

Seneste ajourføring: 17.09.2008