Vin

Denne forordning indfører en gennemgribende reform af den fælles markedsordning for vin. Den tager sigte på at sikre vinsektorens konkurrenceevne og bæredygtighed. Den træder i kraft pr. 1. august 2008.

RETSAKT

Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den fælles markedsordning for vin, om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 3/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2392/86 og (EF) nr. 1493/1999 [Se ændringsretsakter].

RESUME

Den fælles markedsordning, som indføres med denne forordning, dækker vinsektoren og vil blive inkorporeret i landbrugsmarkedernes fusionsmarkedsordning. Forordningen om den fælles markedsordning for vin tager navnlig sigte på at fastlægge klare og effektive regler, der gør det muligt at afbalancere udbud og efterspørgsel, og vende sektoren mod en bæredygtig og konkurrencedygtig udvikling. Den har ligeledes til formål at bevare de bedste traditioner inden for vinproduktion i Europa, at styrke samfundsstrukturen i mange landdistrikter og sikre en miljøvenlig produktion.

Støtteforanstaltninger

Medlemsstaterne kan tildeles fællesskabsmidler til specifikke foranstaltninger, der tager sigte på at støtte vinsektoren via nationale støtteprogrammer. Medlemsstaterne kunne frem til den 30. juni 2008 forelægge Kommissionen deres udkast til et femårigt støtteprogram, der navnlig indeholder en kort beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger samt informationer til evaluering og kontrol. Udkastet kan tage hensyn til særlige regionale forhold.

De støtteberettigede foranstaltninger som led i støtteprogrammerne er:

Medlemsstaterne kan tildele en supplerende national støtte til fællesskabsstøtten i overensstemmelse med de gældende fællesskabsregler for statsstøtte, alene som led i salgsfremmende foranstaltninger på tredjemarkedslande, høstforsikring og investeringer.

Visse midler anvendes til foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og er strengt forbeholdt vindyrkningsområderne.

Reguleringsforanstaltninger

Medlemsstaterne bestemmer sorterne af druer til vinfremstilling, der er tilladte på deres territorium med henblik på vinfremstilling, såfremt disse sorter tilhører arten Vitis vinifera eller stammer fra en krydsning af denne sort med andre sorter af arten Vitis.

Betegnelserne for vinproduktkategorierne (vin *, mousserende vin *, vineddike *, etc.) er definerede og må ikke anvendes i Fællesskabet til produkter, der ikke opfylder de krævede betingelser.

Fra den 1. august 2009 har Kommissionen, med bistand fra medlemsstaterne, der er repræsenterede i et forskriftsudvalg, ansvaret for at godkende de ønologiske fremgangsmåder * , der er tilladte i Den Europæiske Union, ved navnlig at basere sig på de fremgangsmåder, der anbefales af Den Internationale Vinorganisation (OIV). Medlemsstaterne kan påtvinge strammere restriktioner for vine, der fremstilles på deres område, med henblik på at bevare de væsentlige kendetegn ved vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, mousserende vine og hedvine.

Reglerne vedrørende oprindelsesbetegnelser * , geografiske betegnelser * og traditionelle benævnelser * er fastsat fra 1. august 2009 for at beskytte forbrugernes og producenternes interesser og fremme fremstillingen af kvalitetsprodukter.

Mærkningsreglerne forenkles fra den 1. august 2009. Mærkning af vine uden geografisk oprindelse eller oprindelsesbetegnelse kan omfatte angivelse af druesorten og årgangen.

Producent- og brancheorganisationerne kan opnå en anerkendelse fra medlemsstaterne på visse betingelser. Deres fælles mål er en bedre tilpasning af udbuddet efter efterspørgslen, herunder at fremme dyrkningsformer og produktionsmetoder, der er miljøvenlige.

Udveksling med tredjelande

Handlen med tredjelande kan være underkastet forevisning af et en import- eller eksportlicens, der udstedes af medlemslandene til enhver ansøger, uanset hvor i Fællesskabet ansøgeren er etableret. Udstedelsen af disse licenser er betinget af, at der stilles sikkerhed for, at produkterne importeres eller eksporteres i licensens gyldighedsperiode. Disse licenser er gyldige i hele Fællesskabet.

Medmindre andet er fastsat (for eksempel supplerende afgifter som led i beskyttelsesforanstaltninger), anvendes de fælles toldsatser for vinprodukter; for druesaft * og druemost *, afhænger anvendelsen af den fælles toldtarif af indførselsprisen.

Produktionskapacitet

Ulovlige beplantninger, der er foretaget efter den 31. august 1998, skal ryddes for producenternes regning. Arealer, der er beplantet med vinplanter uden plantningsrettigheder før den 1. september 1998, skal legaliseres. Producenterne har en frist frem til den 31. december 2009 til at sørge for denne legalisering mod betaling af en ydelse; efter denne frist kan de pågældende vinmarker ryddes for de pågældende producenters regning. Druer og produkter, der stammer fra ulovlige beplantninger, kan kun bringes i omsætning med henblik på destillation for producentens regning. Produkterne fra destillationen må ikke anvendes til fremstilling af alkohol med et virkeligt alkoholindhold på 80 % eller derunder.

Princippet om forbud mod at plante vinstoksorter, der er klassificeret som druesorter til persning, gælder frem til den 31. december 2015. Medlemsstaterne kan dog beslutte at opretholde forbuddet på deres område eller dele af deres område frem til den 31. december 2018 eller senere. Systemet med planterettigheder fra en reserve opretholdes. Dette system er forsynet med genplantningsrettigheder, som ikke er anvendt inden for de foreskrevne frister: disse rettigheder kan tildeles unge landbrugere og mod en finansiel modydelse andre producenter.

Nyplantningsrettighederne tildeles producenterne af medlemsstaterne i forbindelse med jordfordeling eller ekspropriation, til forsøgsformål, til dyrkning af moderplanter til stiklinger eller til privatbrug.

Genplantningsrettighederne tildeles af medlemsstaterne til producenter, der har eller har forpligtet sig til inden for tre produktionsår at rydde et areal beplantet med vinstokke. I princippet udøves disse genplantningsrettigheder på den bedrift, der har fået dem tildelt. Der tildeles ingen genplantningsrettigheder til arealer, hvortil der er modtaget en rydningspræmie.

Rydningspræmien gælder frem til afslutning af vinåret 2010/2011 for et areal på maksimalt 175.000 hektar. Præmiens specifikke beløb fastsættes af medlemsstaterne inden for grænserne af fastsatte satser på fællesskabsplan. Medlemsstaterne kan bringe rydningen til ophør, hvis det pågældende areal når op på 8 % af arealet, der er beplantet med vinstokke, eller 10 % af arealet i et givent område. Kommissionen kan ligeledes indstille rydningen, når arealet overstiger 15 % af det samlede totale vindyrkningsareal i en medlemsstat, eller når det ryddede areal i et givent år overstiger 6 % af dette totale areal. En stat kan undtage vinarealer i bjergområder eller på stejle skråninger for rydningsordningen samt i tilfælde af en berettiget miljørisiko. Der kan tildeles en supplerende national støtte. Den må ikke overstige 75 % af rydningspræmien.

Kontrol og opfølgning

De produkter, som denne forordning gælder for, må kun cirkulere i Fællesskabet, hvis de er ledsaget af et dokument, der er kontrolleret af administrationen.

Medlemsstaterne udpeger én eller flere instanser, der har til opgave at kontrollere, at fællesskabsbestemmelserne overholdes inden for vinsektoren.

I forlængelse af vedtagelse af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter bistås Kommissionen af Forvaltningskomiteen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter.

Kontekst

Denne forordning følger efter evaluerings- og høringsprocessen, der tog sigte på en bedre identifikation og målretning af vinsektorens behov. Den indgår ligeledes i forlængelse af meddelelsen af 22. juni 2006 med titlen ”Mod en bæredygtig europæisk vinsektor”, og som indeholder en række reformmuligheder for vinsektoren.

KEYer i retsakten

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 479/2008

1.8.2008

-

EUT L 148 af 6.6.2008

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1246/2008

16.12.2008

-

EUT L 335 af 13.12.2008

Forordning (EF) nr. 72/2008

7.2.2009

-

EUT L 30 af 31.1.2009

Ændringerne og de successive korrektioner tilføjelserne til forordning (EF) nr. 479/2008 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version (pdf) har kun dokumentationsværdi.

ÆNDRING AF BILAG

Bilag II – Budget til støtteprogrammer

Forordning (EF) nr. 1246/2008 [Den Europæiske Unions Tidende L 335 af 13.12.2008].

Bilag III – Budgetbevilling til udvikling af landdistrikter

Forordning (EF) nr. 1246/2008 [Den Europæiske Unions Tidende L 335 af 13.12.2008].

TILHØRENDE DOKUMENTER

Anvendelsesområde

Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter [Den Europæiske Unions Tidende L 193 af 24.7.2009].

Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed [Den Europæiske Unions Tidende L 193 af 24.7.2009].

Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren [Den Europæiske Unions Tidende L 128 af 27.5.2009].

Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren [EFT L 170 af 30.6.2008].

Se den konsoliderede version (pdf)

Rydningspræmie

Kommissionens forordning (EF) nr. 1123/2008 af 12. november 2008 om en fælles procentsats for antagelse af de beløb, som medlemsstaterne har anmeldt til Kommissionen for ansøgninger om rydningspræmie [Den Europæiske Unions Tidende L 303 af 14.11.2008].

See also

Seneste ajourføring: 22.07.2009