EU-borgerskab

 

RESUMÉ AF:

Artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Union

HVAD ER EU-BORGERSKAB?

Enhver, der er statsborger i et EU-land, er automatisk EU-borger. Princippet er nedfældet i EU’s traktater og er en vigtig faktor i udviklingen af en europæisk identitet. EU-borgerskab træder ikke i stedet for nationalt statsborgerskab. Det er et supplement til dette og giver særlige rettigheder.

HOVEDPUNKTER

Lissabontraktaten indførte en yderligere form for offentlig deltagelse: borgerinitiativet. Med dette kan en million borgere fra »et betydeligt antal« EU-lande bede Kommissionen om at fremsætte et lovforslag på et hvilket som helst område inden for EU’s ansvarsområder.

BAGGRUND

EU-borgerskabet er fastlagt i artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Union.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — del VII — Almindelige og afsluttende bestemmelser — Artikel 20 (tidl. artikel 17 TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 56-57).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — Afsnit III — Bestemmelser om institutionerne — artikel 9 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 20).

seneste ajourføring 14.01.2016