Vurdering af miljømæssigt bæredygtige investeringer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2020/852 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Handlingsplan for bæredygtig vækst

Denne forordning om »klassificering« er et af en række tiltag, der skal bidrage til at opnå de tre formål i handlingsplanen:

Kriterier

Forordningen fastsætter følgende kriterier, som skal anvendes af EU og medlemsstaterne for at afgøre, om en økonomisk aktivitet er miljømæssigt bæredygtig.

Miljømål

I denne forordning forstås ved de miljømål:

Forordningen fastsætter de trin, som en økonomisk aktivitet skal tage for at yde et væsentligt bidrag eller ikke væsentligt skade disse mål.

Liste over aktiviteter

Kommissionen skal i henhold til forordningen udarbejde en liste over miljømæssigt bæredygtige aktiviteter ved at definere tekniske screeningskriterier for hvert miljømål. Disse kriterier fastsættes ved hjælp af delegerede retsakter.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 12. juli 2020.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13-43).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den europæiske grønne aftale (COM(2019) 640 final af 11.12.2019).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1-16).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2019/2088 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2089 af 27. november 2019 om ændring af forordning (EU) 2016/1011, for så vidt angår EU-benchmarks for klimaovergangen, Paristilpassede EU-benchmarks og bæredygtighedsrelaterede oplysninger om benchmarks (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 17-27).

Meddelelse fra Kommissionen — Retningslinjer for ikke-finansiel rapportering: Tillæg om rapportering af klimarelaterede oplysninger (OET C 209 af 20.6.2019, s. 1-30).

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82-209).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19-76).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 10.08.2022