Europæisk erhvervsstatistik

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2019/2152 om europæisk erhvervsstatistik

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den fastsætter regler for:

HOVEDPUNKTER

Europæisk erhvervsstatistik omfatter:

Den europæiske ramme for statistiske virksomhedsregistre er den autoritative kilde til udledning af harmoniserede statistiske virksomhedsregisterpopulationer af høj kvalitet med henblik på udarbejdelse af europæiske statistikker. Den består af:

EU-landenes nationale statistikmyndigheder kan anvende følgende datakilder til udarbejdelse af erhvervsstatistikker og etablering af nationale statistiske virksomhedsregistre:

Europæisk erhvervsstatistik dækker følgende områder:

Hvert område skal omfatte et eller flere emner, herunder virksomhedspopulation, output og resultater, IKT-anvendelse og e-handel, input til FoU, globale værdikæder og international handel med varer og tjenesteydelser. Bilag I i forordningen beskriver emnerne nærmere.

Bilag II angiver hyppighed (månedlig, kvartalsvis, årlig eller flerårig), referenceperiode og den statistiske enhed for hvert emne.

EU-landene:

Særlige regler gælder for udveksling mellem Eurostat, nationale statistikmyndigheder og centralbankerne og Den Europæiske Centralbank af fortrolige data om multinationale koncerner og handel med varer på EU’s indre marked, forudsat at det udelukkende er til statistiske formål.

Eurostat:

Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter med henblik på at ændre lovgivningen, forudsat at disse retsakter ikke udgør en væsentlig yderligere omkostning eller byrde for de nationale myndigheder eller respondenter.

EU kan yde finansiel støtte til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder til forskellige aktiviteter, f.eks. aktiviteter med henblik på at øge kvaliteten eller reducere omkostningerne.

Ophævelse

Forordningen ophæver pr.:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2021.

BAGGRUND

Tidligere var statistiske oplysninger om nationale virksomheders økonomiske aktiviteter baseret på forskellige retsakter. Det forhindrede konsistens mellem de individuelle statistiske områder og en integreret tilgang til udvikling, udarbejdelse og formidling af erhvervsstatistik. Den nye forordning afhjælper disse mangler.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152 af 27. november 2019 om europæisk erhvervsstatistik og om ophævelse af ti retsakter på området erhvervsstatistik (EUT L 327 af 17.12.2019, s. 1-35).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23-29).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 471/2009 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (omarbejdning) (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13-59).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (EUT L 61 af 5.3.2008, s. 6-16).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 716/2007 af 20. juni 2007 om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 17-31).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49-55).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 (EUT L 102 af 7.4.2004, s. 1-8).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009 (EUT L 7 af 13.1.2004, s. 1-6).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF af 22. juli 2003 om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi (EUT L 230 af 16.9.2003, s. 1-3).

Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1-15).

Se den konsoliderede version.

Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1-3).

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 25.02.2020