Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter regler og procedurer for beskyttelse af »whistleblowere«, enkeltpersoner, der indberetter* oplysninger, som de har erhvervet i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter, om overtrædelser* af EU-retten på vigtige politikområder. Overtrædelse inkluderer både ulovlige handlinger eller undladelser og urimelige handlinger.

HOVEDPUNKTER

Direktivet omfatter indberetninger vedrørende:

Direktivet supplerer specifik EU-lovgivning, der allerede omfatter regler om whistleblowing (navnlig vedrørende finansielle tjenesteydelser, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, transportsikkerhed og miljøbeskyttelse).

Direktivet:

Lovgivningen omfatter en lang række personer, der arbejder i den offentlige og private sektor, herunder personer, hvis arbejdsmæssige forhold er ophørt:

Enkeltpersoner er beskyttet, når de offentliggør deres bekymringer, forudsat at de:

Indberetningsordninger inkluderer:

Retlig beskyttelse

For at få retlig beskyttelse skal en enkeltperson:

Whistleblowere:

EU-landene skal:

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 16. december 2019, og det skal indarbejdes i EU-landenes lovgivninger senest den 17. december 2021.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Indberetning: mundtlig eller skriftlig meddelelse af oplysninger om overtrædelser.
Overtrædelse: handlinger eller undladelser, der er ulovlige eller gør det muligt at omgå formålet med EU-retten.
Repressalier: enhver direkte eller indirekte handling i en arbejdsrelateret sammenhæng, som kan skade whistlebloweren.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17-56).

seneste ajourføring 20.05.2020