Krav til miljøvenligt design — svejseudstyr

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2019/1784 — fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af svejseudstyr

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den træder i kraft den 1. januar 2021.

BAGGRUND

Direktiv 2009/125/EF fastlægger rammerne for krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Kommissionen skal fastlægge disse for produkter, der sælges og handles i hele EU, og som har en væsentlig indvirkning på miljøet.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Miljøvenligt design: Politik til gennem bedre design at forbedre miljøegenskaberne i hele livscyklussen for produkter, navnlig deres energieffektivitet.

HOVEDDOKUMENT

Kommissionen forordning (EU) 2019/1784 af 1. oktober 2019 om fastsættelse af krav til miljøvenligt design af svejseudstyr i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF (EUT L 272 af 25.10.2019, s. 121-135).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen — Arbejdsplan for miljøvenligt design for 2016-2019 (COM(2016) 773 final af 30.11.2016).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kredsløbet lukkes — en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi (COM(2015) 614 final af 2.12.2015).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12-33).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1025/2012 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38-71).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10-35).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 29.01.2020