Beskyttelse af sundhed og miljø mod persistente organiske miljøgifte

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

POP er potentielt farlige kemiske stoffer, der kan krydse landegrænserne, og som ofte findes fjernt fra deres emissionskilde, er persistente i miljøet og bioakkumuleres* og derfor udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.

Kontrol med fremstilling, markedsføring* og anvendelse

Undtagelser

Mindskelse af udslip, minimering og eliminering

EU-landene skal:

Affald

Planlægning, overvågning og rapportering

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 15. juli 2019.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Bioakkumulere: koncentreres i levende væseners krop.
Markedsføring: at levere til eller stille til rådighed for tredjemand mod betaling eller gratis. Import betragtes som »markedsføring«.
Artikel: en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion.
Nyttiggørelse af affald: defineret i rammedirektivet om affald som enhver operation, hvis hovedresultat er, at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller som er forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45-77).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2008/98/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1-849). Tekst offentliggjort i berigtigelse (EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3-280).

Se den konsoliderede version.

Kommissionens meddelelse om anvendelse af forsigtighedsprincippet (KOM(2000) 1 endelig, 2.2.2000).

Protokol til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004 s. 37-71).

seneste ajourføring 23.10.2019