Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre — oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2019/816 om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN)

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Ved forordningen fastlægges:

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen finder anvendelse på behandlingen af identitetsoplysninger om tredjelandsstatsborgere med tidligere straffedomme* i ét af EU-landene for at bestemme, hvilket EU-land der har afsagt dommen. Den finder ligeledes anvendelse på EU-borgere, der også er tredjelandsstatsborgere. Oplysninger om selve straffedommen kan kun indhentes fra det EU-land, der har afsagt dommen, ved hjælp af ECRIS.

ECRIS-TCN’s tekniske struktur består af:

Nationale myndigheder opretter hurtigst muligt en datapost i ECRIS-TCN for hver tredjelandsstatsborger, som de afsiger dom over. Den indeholder:

Nationale myndigheder kan bruge ECRIS-TCN til at indhente oplysninger om en persons tidligere straffedomme, når der anmodes om dette med henblik på en straffesag mod den pågældende person eller med henblik på:

Eurojust, Europol og EPPO:

Tredjelandsstatsborgere og internationale organisationer kan indgive anmodninger til Eurojust vedrørende strafferegisteroplysninger med henblik på en straffesag. Hvis der er et hit*, og det pågældende EU-land giver sit samtykke, informerer Eurojust tredjelandet eller den internationale organisation om, hvilket EU-land det vedrører, så de kan anmode det pågældende EU-land om de relevante udskrifter fra strafferegistret.

Oplysninger:

eu-LISA har ansvar for:

EU-landene har ansvar for:

Et individ eller EU-land, der lider skade som følge af adfærd, der er i strid med forordningen, har ret til erstatning fra:

Tredjelandsstatsborgere kan kontakte et EU-lands centrale myndighed for at anmode om adgang til deres personoplysninger, få dem rettet, slettet eller begrænset deres brug.

Ethvert misbrug af oplysninger, der er indlæst i ECRIS-TCN, er underlagt sanktioner eller disciplinære foranstaltninger.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse overvåger eu-LISA’s aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger og foretager mindst hvert tredje år en audit for Europa-Parlamentet, EU-regeringerne og Kommissionen.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 11. juni 2019. EU-landene skal træffe de nødvendige foranstaltninger for hurtigst muligt at efterkomme forordningen med henblik på at sikre, at ECRIS-TCN fungerer korrekt. Kommissionen skal sikre, at visse betingelser er opfyldt, før der træffes beslutning om datoen for, hvornår EU-landene kan begynde at indlæse oplysninger i ECRIS TCN.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Straffedom: enhver endelig afgørelse truffet af en straffedomstol over for en fysisk person og indlæst i strafferegisteret.
Hit: overensstemmelse mellem de identitetsoplysninger, der er registreret i det centrale system, og dem, der bruges til en søgning.
ECRIS-referencegennemførelsen: software udviklet af Kommissionen og gjort tilgængelig for EU-landene med henblik på udveksling af strafferegisteroplysninger gennem ECRIS.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/816 af 17. april 2019 om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN) for at supplere det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre, og om ændring af forordning (EU) 2018/1726 (EUT L 135 af 22.5.2019, s. 1-26).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2019/816 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (EUT L 93 af 7.4.2009, s. 23-32).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 138-183).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99-137).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39-98).

Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (»EPPO«) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1-71).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af afgørelserne 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53-114).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 21.04.2020