Beskyttelse mod planteskadegørere

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2016/2031 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den har til formål at bidrage til at bekæmpe planteskadegørere og sygdomme som en del af EU’s plantesundhedsordning med mere effektive foranstaltninger med henblik på at beskytte EU og dens planter og dermed sørge for sikker handel og begrænse effekten af klimaforandringer, herunder:

HOVEDPUNKTER

Karantæneskadegørere

Forordningen fastsætter kriterier med henblik på at identificere karantæneskadegørere, der skal forhindres i at trænge ind og sprede sig i EU. Beskyttet zone-karantæneskadegørere er skadegørere, som det kun er nødvendigt at føre kontrol med i visse dele af EU.

Prioriterede skadegørere

Plantepas og plantesundhedscertifikater

Import

Forordningen har til formål at hindre introduktion af skadegørere i EU. Den fastsætter risikobaserede og forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af Unionens område mod skadegørere, som en plante, et planteprodukt eller et andet objekt med oprindelse i et tredjeland kan medbringe, på grundlag af en foreløbig vurdering af risikoen.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den træder i kraft den 14. december 2019.

BAGGRUND

Se desuden:

VIGTIGE BEGREBER

Plantesundhedsforanstaltning: en offentlig foranstaltning, der har til formål at forebygge introduktion eller spredning af karantæneskadegørere eller at begrænse de økonomiske konsekvenser af regulerede ikkekarantæneskadegørere.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4-104).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35-55).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1-32).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 652/2014 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 23-40).

seneste ajourføring 12.07.2019