Landbrugs- og fødevareforsyningskæden — urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2019/633 om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Reglerne beskytter små og mellemstore leverandører og større leverandører med en årlig omsætning, der ikke overstiger 350 mio. EUR. Beskyttelsen afhænger af leverandørens relative størrelse for så vidt angår årlig omsætning. Disse leverandører opdeles i fem underkategorier efter omsætning:

Forbud mod urimelig handelspraksis

Direktivet forbyder under alle omstændigheder følgende urimelige handelspraksis:

Direktivet forbyder følgende urimelige handelspraksis, medmindre leverandøren og køberen har aftalt det i klare og utvetydige vendinger:

Klager og fortrolighed

EU-landene udpeger nationale håndhævende myndigheder. Leverandører kan indgive klager enten til den håndhævende myndighed i sit eget land eller i det land, hvor den køber, der formodes at have udøvet en forbudt handelspraksis, er etableret.

Den håndhævende myndighed skal, hvis klageren anmoder herom, træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte klagerens identitet eller andre oplysninger, der vil skade klagerens eller leverandørers interesser.

Håndhævende myndigheders beføjelser

De håndhævende myndigheder skal have beføjelser og ekspertise til at:

EU-landene kan fremme mekanismer til frivillig, alternativ tvistbilæggelse.

EU-landene skal sikre, at de håndhævende myndigheder samarbejder effektivt med hinanden og med Kommissionen, og at de yder hinanden gensidig bistand i forbindelse med undersøgelser, der har en grænseoverskridende dimension

Europa-Kommissionen bistås af Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter, der er nedsat ved forordning (EU) nr. 1308/2013 (se resuméet Den fælles markedsordning for landbrugsmarkeder i EU).

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det skal indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 1. maj 2021. EU-landene skal anvende foranstaltningerne senest den 1. november 2021.

BAGGRUND

Se desuden:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/633 af 17. april 2019 om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden (EUT L 111 af 25.4.2019, s. 59-72).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1-18).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671-854).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1308/2013 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1-10).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 29.08.2019