Engangsplast — bekæmpelse af miljøpåvirkningen

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet gælder for visse engangsplastprodukter, produkter fremstillet af oxonedbrydelig plast* og fiskeredskaber, der indeholder plast. Engangsplastprodukter er helt eller delvist fremstillet af plast og er typisk beregnet til at blive anvendt en enkelt gang eller i en kort periode, inden de bortskaffes.

Markedsrestriktioner

Forbrugsreduktion

Krav vedrørende særskilt indsamling og design af engangsplastflasker

Obligatorisk mærkning

Udvidet producentansvar

Informationssystemer og -rapportering

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2267 fastsætter formatet for rapportering af data og oplysninger om indsamlet affald efter forbrug af tobaksvarer med filtre og filter, der markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer.

Oplysningstiltag

Medlemsstaterne skal desuden træffe foranstaltninger for at:

Kommissionens retningslinjer

HVORNÅR GÆLDER REGLERNE FRA?

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Oxonedbrydelig plast. Plastmaterialer, der indeholder tilsætningsstoffer, som gennem tilførsel af ilt fører til fragmentering af plastmaterialet til mikrofragmenter eller til kemisk nedbrydning.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (EUT L 155 af 12.6.2019, s. 1-19).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/162 af 4. februar 2022 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 for så vidt angår beregning, verifikation og rapportering om reduktionen af forbruget af visse engangsplastprodukter og medlemsstaternes foranstaltninger til at opnå en sådan reduktion (EUT L 26 af 7.2.2022, s. 19-35).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2267 af 17. december 2021 om fastlæggelse af formatet for rapportering af data og oplysninger om indsamlet affald efter forbrug af tobaksvarer med filtre og filtre, der markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer (EUT L 455 af 20.12.2021, s. 32-36).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1752 af 1. oktober 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 for så vidt angår beregning, verifikation og rapportering af data om særskilt indsamling af affald i form af drikkeflasker af engangsplast (EUT L 349 af 4.10.2021, s. 19-30).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/958 af 31. maj 2021 om fastlæggelse af formatet for rapportering af data og oplysninger om markedsførte fiskeredskaber og om udtjente fiskeredskaber, der indsamles i medlemsstaten, og formatet for kvalitetskontrolrapporten i henhold til artikel 13, stk. 1, litra d), og artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 (EUT L 211 af 15.6.2021, s. 51-64).

Efterfølgende ændringer af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/958 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2151 af 17. december 2020 om fastsættelse af harmoniserede specifikationer for mærkning af engangsplastprodukter opført i del D i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (EUT L 428 af 18.12.2020, s. 57-67).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10-23).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 11.04.2022