Vedvarende energi

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2018/2001 fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Fremme af vedvarende energikilder er et af målene i EU’s energipolitik. Den øgede anvendelse af energi fra vedvarende energikilder udgør et vigtigt element i den pakke af foranstaltninger, som er nødvendig for at reducere drivhusgasemissionerne og efterkomme Parisaftalen om klimaændringer fra 2015 og EU’s politikramme for klima og energi (2020-2030).

Dette omarbejdede direktiv samt det reviderede energieffektivitetsdirektiv og en ny forordning om regeringsførelse er en del af den Ren energi til alle europæere-pakke, der har til formål at indføre nye, omfattende regler inden for energiregulering i de kommende 10 år.

Direktivet:

Direktivet omfatter:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 24. december 2018, og det skal indarbejdes i EU-landenes lovgivning inden den 30. juni 2021.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Energi fra vedvarende energikilder: energi fra vedvarende ikkefossile kilder i form af vindkraft, solenergi (solvarme og solceller) og geotermisk energi, omgivelsesenergi, tidevands-, bølge- og andre former for havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas.
Risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen: ændringer i arealanvendelsen i form af øget dyrkning af afgrøder til produktion af ethanol eller biodiesel som respons på en øget global efterspørgsel efter biobrændstoffer. Disse kan have utilsigtede konsekvenser, herunder øgede kulstofemissioner.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82-209)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1-77)

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2018/2002 af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EF om energieffektivitet (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 210-230)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1-56)

Se den konsoliderede udgave.

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16-62)

seneste ajourføring 31.01.2019