Energieffektivitet

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

Direktiv (EU) 2018/2002 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktiv 2012/27/EU med ændringer har til formål at tilpasse EU-energilovgivningen i henhold til klima- og energieffektivitetsmålene for 2030 og bidrage til energiunionens strategi med henblik på at:

HOVEDPUNKTER

Direktiv 2012/27/EU havde til formål at forbedre energieffektiviteten med 20 % senest i 2020 sammenlignet med 1990-niveauet og omfattede et krav om, at alle EU-lande skulle fastsætte nationale energieffektivitetsmål med henblik på dette. Det fremmer energieffektivitet* i hele EU ved hjælp af en fælles ramme af foranstaltninger, som dækker hele energikæden fra produktion til distribution og slutkunde.

Dette direktiv, som ændret ved direktiv (EU) 2018/2002, samt det reviderede direktiv om vedvarende energi og en ny forordning om regeringsførelse er en del af Ren energi til alle europæere-pakken.

De vigtigste ændringer i direktivet fra 2012 omfatter:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktiv 2012/27/EU trådte i kraft den 4. december 2012 og skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivning senest den 5. juni 2014.

Direktiv (EU) 2018/2002 trådte i kraft den 24. december 2018 og skal for hovedpartens vedkommende indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 25. juni 2020. For visse ændrede regler er fristen den 25. oktober 2020. Det gælder:

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Energieffektivitet: forholdet mellem resultat i form af ydeevne, tjenesteydelser, varer eller energi og tilførsel i form af energi.

HOVEDDOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1-56)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2012/27/EU er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2018/2002 af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EF om energieffektivitet (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 210-230)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank — Ren energi til alle europæere (COM(2016) 860 final af 30.11.2016)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: En rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik (COM(2015) 80 final af 25.2.2015)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Gennemførelse af energieffektivitetsdirektivet (COM(2013) 762 final af 6.11.2013)

seneste ajourføring 11.01.2019