Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af EU

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 2018/1672 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af EU

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Forordningen indfører kontroller med likvide midler*, der føres ind i eller ud af EU. De er udformet til at understøtte de foranstaltninger, der er fastsat i direktiv (EU) 2015/849 om bekæmpelse af hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

HOVEDPUNKTER

Alle, der rejser ind i eller ud af EU med 10 000 EUR eller mere, skal angive de likvide midler til det pågældende lands myndigheder og give følgende oplysninger enten skriftligt eller elektronisk:

EU-landenes myndigheder kan:

EU-landenes myndigheder skal:

EU-landenes regeringer skal:

Kommissionen:

Ophævelse

Forordning (EU) 2018/1672 ophæver forordning (EF) nr. 1889/2005 fra den 2. juni 2021.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den træder i kraft den 3. juni 2021, med undtagelse af bestemmelserne om Kommissionens arbejde vedrørende tekniske foranstaltninger, der trådte i kraft den 2. december 2018.

BAGGRUND

Lovgivningen er et led i EU’s bestræbelser på at bekæmpe finansiering af terrorisme, hvidvaskning af penge, skattesvig og andre kriminelle aktiviteter.

Den udvider den tidligere juridiske definition af »likvide midler« fra pengesedler til at omfatte checks, rejsechecks, forudbetalte kort og guld.

VIGTIGE BEGREBER

Likvide midler: pengesedler og mønter, checks, rejsechecks, forudbetalte kort, umøntet guld.
Bærer: en fysisk person, der rejser ind i eller ud af EU med likvide midler på sig, som medbringer dem i sin bagage eller i sit transportmiddel.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672 af 23. oktober 2018 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005 (EUT L 284 af 12.11.2018, s. 6-21).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1673 af 23. oktober 2018 om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge (EUT L 284 af 12.11.2018, s. 22-30).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73-117).

Efterfølgende ændringer af direktiv (EU) 2015/849 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 13.02.2019