Beijingtraktaten om audiovisuelle fremførelser

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2013/275/EU om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Beijingtraktaten om audiovisuelle fremførelser

Beijingtraktaten om audiovisuelle fremførelser

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Med afgørelsen godkendes undertegnelsen af WIPO’s Beijingtraktat om audiovisuelle fremførelser (Beijingtraktaten) på vegne af EU med forbehold af officiel indgåelse på et senere tidspunkt.

Traktaten moderniserer beskyttelsen af intellektuel ejendomsret for sangere, musikere, dansere og skuespillere i audiovisuelle fremførelser på film og tv og omfatter desuden musikeres fremførelser på dvd eller andre audiovisuelle platforme.

Den har til formål at have en positiv effekt på de undertegnende parter, herunder både udviklingslande og udviklede lande, i forhold til deres økonomiske udvikling, forbedret status for udøvende kunstnere i relation til audiovisuelle medier og kulturel diversitet.

HOVEDPUNKTER

Traktaten giver udøvende kunstnere økonomiske rettigheder i forbindelse med live og optagne fremførelser samt visse moralske rettigheder (droit moral), hvorved Romkonventionen om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (1961) ajourføres i forhold til den digitale udvikling, idet traktaten samtidig supplerer WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fonogrammer.

Optagne fremførelser

Med traktaten får udøvende kunstnere fire typer økonomiske rettigheder til fremførelser optaget (indspillet) i audiovisuelle formater, f.eks. videooptagelser:

Live-fremførelser

Endvidere giver traktaten de udøvende kunstnere tre typer økonomiske rettigheder til ikke optagne (live) fremførelser:

Droit moral

Traktaten giver den udøvende kunstner ret til at kræve sig navngivet som den udøvende kunstner og ret til at gøre indsigelse mod enhver form for omarbejdelse, forvanskning eller ændring i øvrigt af den optagne eller transmitterede fremførelse, som vil være krænkende for vedkommendes anseelse.

Retten til overdragelse

Parterne kan i deres lovgivning fastslå, at når en udøvende kunstner har givet samtykke til optagelse af en fremførelse (audiovisuel optagelse), overdrages eneretten til fremstilleren af optagelsen (medmindre andet fremgår af en aftale indgået mellem den udøvende kunstner og fremstilleren). Uafhængigt af dette kan den nationale lovgivning eller eventuelle andre aftaler give den udøvende kunstner ret til at modtage royalties eller rimelig betaling for enhver brug af fremførelsen i henhold til traktaten.

Undtagelser, håndhævelse og retsmidler

Traktaten giver mulighed for begrænsninger og undtagelser forudsat, at de overholder Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker. De kontraherende parter kan tilføje nye undtagelser og begrænsninger, der er relevante i forhold til det digitale miljø, hvis samme betingelser er opfyldt. Traktaten finder anvendelse på eksisterende og nyt optaget materiale, men parterne kan beslutte, at eksisterende materiale fra andre lande ikke er beskyttet i henhold til traktaten. I så fald er de berørte lande berettiget til at handle på tilsvarende måde.

Traktatens parter skal sørge for retsmidler over for omgåelse af digitale koder, som de udøvende kunstnere benytter for at beskytte deres rettigheder, og over for sletning eller ændring af oplysninger (f.eks. kreditering af kunstneren), som er nødvendige for forvaltning af rettigheder, herunder licensgivning og fordeling af royalties.

Parterne skal sørge for håndhævelsesprocedurer og -midler for at forhindre og forebygge overtrædelser af traktaten.

Traktaten indfører en forsamling af kontraherende parter, der skal opretholde og videreudvikle traktaten.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Afgørelsen blev underskrevet den 10. juni 2013. Den træder i kraft tre måneder efter, at 30 parter, der opfylder betingelserne for at blive part i traktaten, har ratificeret traktaten.

BAGGRUND

Se desuden:

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 2013/275/EU af 10. juni 2013 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Beijingtraktaten om audiovisuelle fremførelser (EUT L 160 af 12.6.2013, s. 1).

Beijingtraktaten om audiovisuelle fremførelser (ikke offentliggjort i EUT).

seneste ajourføring 21.03.2019