EU’s restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse (FUSP) 2018/1544 — restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben

Forordning (EU) 2018/1542 — restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN OG AFGØRELSEN?

Afgørelsen (vedtaget i forbindelse med EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) og forordningen (vedtaget på basis af artikel 215 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)) indfører tilsammen en ny »tematisk« ordning for EU-sanktioner for at imødegå truslen fra brug og spredning af kemiske våben*.

HOVEDPUNKTER

Afgørelse (FUSP) 2018/1544

I henhold til afgørelsen skal EU-landene hindre indrejse i eller transit gennem deres område for fysiske personer og enheder, der er direkte ansvarlige for udviklingen og brugen af kemiske våben samt dem der yder finansiel, teknisk eller materiel støtte, og dem der hjælper, tilskynder til eller har tilknytning til dem.

Visse undtagelser er tilladt, herunder f.eks.:

EU-landene skal indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer* tilhører, besiddes eller kontrolleres af fysiske personer eller enheder. De kan under særlige omstændigheder give tilladelse til frigivelse af visse af disse pengemidler, hvis de f.eks. er nødvendige:

EU-landene skal informere de øvrige EU-lande og Europa-Kommissionen i sådanne tilfælde.

Rådet er ansvarligt for at udarbejde og ændre listen over fysiske personer og enheder i bilaget til afgørelsen. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed baseret på et forslag fra et EU-land eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Rådet meddeler dernæst sin afgørelse til de(n) fysiske enkeltperson(er) eller enheden/enhederne enten direkte (hvis deres adresse er kendt) eller indirekte via offentliggørelse af en bekendtgørelse.

Forordning (EU) 2018/1542

Forordningen:

Finansierings- eller kreditinstitutter, der modtager pengemidler, som overføres af tredjeparter til en konto, der tilhører en fysisk eller juridisk person eller et organ, kan kreditere de indefrosne konti med disse beløb, men tilførte beløb på disse konti indefryses også. Den finansielle institution eller kreditinstituttet skal straks underrette den relevante kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed er sket i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person eller det organ, som har gennemført det, herunder dens ledelse og personale, ikke på nogen måde drages til ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen skyldtes forsømmelighed.

Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter med henblik på at omgå foranstaltningerne (rejseforbud og/eller indefrysning af aktiver), er forbudt.

Forordningen gælder:

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN OG FORORDNINGEN FRA?

Afgørelsen og forordningen trådte i kraft den 16. oktober 2018.

BAGGRUND

Den nye ordning med restriktive foranstaltninger, eller sanktioner, blev vedtaget af EU den 15. oktober 2018 som opfølgning på Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2018, der opfordrede til snarlig vedtagelse af en EU-ordning for restriktive foranstaltninger med henblik på at sætte ind over for anvendelse og spredning af kemiske våben.

De første sanktioner i henhold til den nye ordning blev indført i januar 2019, hvilket medførte ændringen af afgørelsen og forordningen (se »Tilhørende dokumenter«).

VIGTIGE BEGREBER

Kemiske våben: kemiske våben som defineret i konventionen om forbud mod kemiske våben (CWC) er følgende, sammen eller adskilt:

(a) giftige kemikalier og deres udgangsstoffer undtagen når de er bestemt til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention, og såfremt typerne og mængderne er i overensstemmelse med sådanne formål

(b) ammunition og indretninger, som er specielt beregnet til at forårsage død eller anden skade gennem den giftvirkning, som de under a) definerede giftige kemikalier har, og som ville blive frigivet som følge af brug af sådan ammunition og sådanne indretninger

(c) enhver type udstyr, der er specielt beregnet til anvendelse direkte i forbindelse med brug af ammunition og indretninger som defineret under b).

Økonomiske ressourcer: aktiver af enhver art, hvad enten der er tale om materielle eller immaterielle aktiver, løsøre eller fast ejendom, der ikke er pengemidler, men som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser.

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1544 af 15. oktober 2018 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben (EUT L 259 af 16.10.2018, s. 25-30).

Efterfølgende ændringer af Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1544 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rådets forordning (EU) 2018/1542 af 15. oktober 2018 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben (EUT L 259 af 16.10.2018, s. 12-21).

Se den konsoliderede udgave

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/84 af 21. januar 2019 om gennemførelse af forordning (EU) 2018/1542 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben (EUT L 18I af 21.1.2019, s. 1-3).

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/86 af 21. januar 2019 om ændring af afgørelse (FUSP) 2018/1544 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben (EUT L 18I af 21.1.2019, s. 10-12).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Femte del — Unionens optræden udadtil — Afsnit IV — Restriktive foranstaltninger — Artikel 215 (tidl. artikel 301 TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 144).

seneste ajourføring 05.04.2019