Godkendelse og markedsovervågning i EU af motorkøretøjer og påhængskøretøjer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2018/858 — godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på:

Typegodkendelse og prøvning før en bil bringes i omsætning

Kontrol af biler på markedet

Tilsyn

Fabrikanter

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. september 2020.

BAGGRUND

EU-typegodkendelsesdirektivet er omdannet til et direkte anvendeligt regulativ og styrket efter opdagelsen af, at visse fabrikanter havde inkorporeret systemer til at ændre deres køretøjer under prøvning (»manipulationsanordninger«).

Denne reform er en del af Kommissionens bredere arbejde i bilsektoren som angivet i meddelelsen »Europe on the move«.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Typegodkendelse: procedure, hvorved en godkendende myndighed attesterer, at en type køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed opfylder de relevante administrative regler og tekniske krav.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1-218).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et mobilt Europa — Bæredygtig mobilitet i Europa: sikker, opkoblet og ren (COM(2018) 293 final af 17.5.2018).

seneste ajourføring 30.01.2019