Aftale om gensidig anerkendelse mellem EU og Schweiz (MRA)

 

RESUMÉ AF:

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering

Afgørelse 2002/309/EF, Euratom om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund

HVAD ER FORMÅLET MED AFTALEN OG AFGØRELSEN?

Aftalen om gensidig anerkendelse* har til formål at fremme handel med varer mellem Det Europæiske Fællesskab (nu EU) og Schweiz ved at fjerne tekniske handelshindringer. I henhold til den bilaterale aftale, der blev godkendt af EU-landene den 21. juni 1999, accepterer EU og Schweiz resultaterne af den overensstemmelsesvurdering*, som hvert land udarbejder for bestemte industriprodukter. Det er en omfattende aftale, der er baseret på ligeværdighed mellem lovgivningen i Schweiz og EU-lovgivningen. Den vedrører anerkendelsen af overensstemmelsesvurderinger uanset produkternes oprindelse, med undtagelsen af kapitel 15 om Inspektion af god fremstillingspraksis for lægemidler og batchcertificering. Denne type MRA-aftaler omtales ofte som en »Udvidet MRA«. Schweiz er imidlertid et særligt tilfælde.

Med afgørelsen vedtages aftalen om gensidig anerkendelse som en del af en pakke bestående af syv aftaler med Schweiz.

HOVEDPUNKTER

Aftalen dækker følgende varesektorer:

Aftalens hovedpunkter:

Denne aftale trådte i kraft efter ratifikation af alle nedenstående syv aftaler mellem EU og Schweiz:

HVORNÅR GÆLDER AFTALEN FRA?

Overenskomsten trådte i kraft den 1. juni 2002.

BAGGRUND

I deres resolution af 21. december 1989, vedtog EU-landene principperne i aftalerne om gensidig anerkendelse. Den 21. september 1992 gav de Europa-Kommissionen bemyndigelse til at forhandle aftaler om gensidig anerkendelse på vegne af EU med en række ikke-EU-lande.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Aftale om gensidig anerkendelse: en international aftale, der indebærer, at to eller flere lande gensidigt accepterer parternes overensstemmelsesvurderingsresultater.
Overensstemmelsesvurdering: en procedure, hvor et produkt, før det bringes på markedet, bliver testet, inspiceret og certificeret for at sikre, at det er i overensstemmelse med al relevant lovgivning.
Overensstemmelsesvurderingsorgan: et organ, der vurderer, om et produkt opfylder de relevante lovkrav.
Udpegende myndighed: en national myndighed med beføjelser til at udpege, suspendere eller genindsætte overensstemmelsesvurderingsorganer.

HOVEDDOKUMENTER

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering — Slutakt — Fælles erklæringer — Underretning om ikrafttrædelsen af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund inden for sektorerne fri bevægelighed for personer, luft- og landtransport, offentlige indkøb, videnskabeligt og teknisk samarbejde, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering og handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 369-429).

Efterfølgende ændringer af aftalen er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002 om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1-5).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer — Slutakt — Fælles erklæringer — Underretning om ikrafttrædelsen af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund inden for sektorerne fri bevægelighed for personer, luft- og landtransport, offentlige indkøb, videnskabeligt og teknisk samarbejde, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering og handel med landbrugsprodukter (EFT L 353 af 31.12.2009, s. 71-90).

Se den konsoliderede udgave.

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om lufttransport — Slutakt — Fælles erklæringer — Underretning om ikrafttrædelsen af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund inden for sektorerne fri bevægelighed for personer, luft- og landtransport, offentlige indkøb, videnskabeligt og teknisk samarbejde, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering og handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 73-90).

Se den konsoliderede udgave.

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej — Slutakt — Fælles erklæringer — Underretning om ikrafttrædelsen af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund inden for sektorerne fri bevægelighed for personer, luft- og landtransport, offentlige indkøb, videnskabeligt og teknisk samarbejde, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering og handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 91-131).

Se den konsoliderede udgave.

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter — Slutakt — Fælles erklæringer — Underretning om ikrafttrædelsen af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund inden for sektorerne fri bevægelighed for personer, luft- og landtransport, offentlige indkøb, videnskabeligt og teknisk samarbejde, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering og handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132-368).

Se den konsoliderede udgave.

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering — Slutakt — Fælles erklæringer — Underretning om ikrafttrædelsen af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund inden for sektorerne fri bevægelighed for personer, luft- og landtransport, offentlige indkøb, videnskabeligt og teknisk samarbejde, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering og handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 369-429).

Se den konsoliderede udgave.

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om visse aspekter af offentlige indkøb — Slutakt — Fælles erklæringer — Underretning om ikrafttrædelsen af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund inden for sektorerne fri bevægelighed for personer, luft- og landtransport, offentlige indkøb, videnskabeligt og teknisk samarbejde, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering og handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 430-467).

Se den konsoliderede udgave.

Multilaterale forhandlinger i Uruguay-runden (1986-1994) — bilag 1 — bilag 1A — Aftalen om tekniske handelshindringer (WTO-GATT 1994) (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 86-99).

Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — Slutakt — Fælleserklæringer — Erklæring fra EF-medlemsstaternes og EFTA-staternes regeringer — Arrangementer — Godkendt protokollat — Erklæringer fra en eller flere af de kontraherende parter i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3-522).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets resolution af 21. december 1989 om en global metode for overensstemmelsesvurdering (EFT C 10 af 16.1.1990, s. 1-2).

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund — Protokol nr. 1 vedrørende ordningen, der skal anvendes for visse varer — Protokol nr. 2 vedrørende varer, der er undergivet en særlig ordning med henblik på at tage hensyn til omkostningsforskellene for de landbrugsprodukter, der indgår i varerne — Protokol nr. 3 angående definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde — Protokol nr. 4 der omhandler visse særlige bestemmelser vedrørende Irland — Protokol nr. 5 vedrørende ordningen Schweiz kan anvende ved indførsel af visse varer, der er undergivet ordningen om oprettelse af obligatoriske reservelagre — Slutakt — Fælleserklæringer — Ensidige erklæringer — (EFT L 300 af 31.12.1972, s. 189-280).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 24.07.2018