Gennemførelse af initiativet for små og mellemstore virksomheder (SMV’er)

 

RESUMÉ AF:

Gennemførelsesafgørelse 2014/660/EU — modellen for en finansieringsaftale for bidraget fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til fælles finansielle instrumenter for garantier uden loft og securitisation til fordel for små og mellemstore virksomheder

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den har til formål at garantere:

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Afgørelsen indfører modellen for en finansieringsaftale for finansielle bidrag:

Regler

Reglerne for finansieringsaftaler i henhold til modellen er beskrevet i bilaget til afgørelsen. De omfatter en række elementer, herunder:

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 13. september 2014.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Fælles garanti uden loft: en porteføljegaranti uden loft og en forventet delvis kapitalfrigørelse til banker, der opbygger nye låneporteføljer. Til gengæld overfører de engagementsleverende parter ydelser til SMV’er i form af godkendelse af kunder med en højere risiko, reducerede krav til sikkerhedsstillelse og/eller lavere prisfastsættelse.
Securitisation: transaktion sikret ved en portefølje af eksisterende lån. Til gengæld indvilliger de engagementsleverende parter i at yde ny EU-finansiering til SMV’er i de relevante regioner i overensstemmelse med støttekriterierne for EU-bidraget.
Ny lånefinansiering: de nye lån, leasingaftaler eller garantier til endelige modtagere, der via den finansielle formidler udstedes senest den 31. december 2023 i henhold til vilkårene og betingelserne i de operationelle aftaler.

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/660/EU af 11. september 2014 om modellen for en finansieringsaftale for bidraget fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til fælles finansielle instrumenter for garantier uden loft og securitisation til fordel for små og mellemstore virksomheder (EUT L 271 af 12.9.2014, s. 58-92)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289-302).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1301/2013 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104-173).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33-49)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338-436)

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1-337)

Se den konsoliderede udgave

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EC, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1-96)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 01.02.2019