Samhørighedspolitikkens bidrag til gennemførelse af Europa 2020-strategien (2014-2020)

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (COM (2015) 639 final) — maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde

Artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN OG ARTIKEL 174 I TEUF?

I meddelelsen beskrives de vigtigste resultater af forhandlingerne mellem EU-landene, deres partnere og Europa-Kommissionen om partnerskabsaftaler og programmer vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Den følger forordning (EU) nr. 1303/2013, der indførte flere vigtige reformer af programmerne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) for perioden 2014-2020. En af EU’s centrale målsætninger har været at reducere de økonomiske og sociale forskelle mellem de forskellige regioner i EU ved hjælp af samhørighedspolitikken ved at benytte de europæiske struktur- og investeringsfonde til at nå målsætningerne i Europa 2020-strategien.

I fremskridtsrapporten opsummeres oplysninger om:

baseret på en analyse efter det første år med gennemførelse af reformerne.

Ifølge artikel 174 i TFEU skal EU, for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, stræbe efter at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder og øområder.

HOVEDPUNKTER

Frem mod 2023 forventes over 500 ESIF-programmer at investere for mere end 637 mia. EUR i EU-landene for at bane vejen for langsigtet bæredygtig vækst og bedre levevilkår for borgerne ved hjælp af følgende reviderede prioriteter om at:

ESIF-programmerne udgør en stor del af de offentlige investeringer, og alle regioner og lande i EU drager fordel af dem. Der er fokus på fire vækstskabende områder:

I forlængelse af de landespecifikke politiske anbefalinger i forbindelse med det europæiske semester har ESIF-investeringer til formål at skabe de rette betingelser, så kvalitetsprojekter kan blomstre, at fremme god forvaltningsskik og at forbedre den offentlige forvaltning, så virksomhederne kan vokse. De har også til formål at forbedre folks dagligdag og skabe en ny begyndelse i Europa med bedre retlige rammer for 2014-2020, idet der foretages investeringer af høj kvalitet som en del af reformen.

I meddelelsen beskrives de forventede resultater af programmerne i hver EU-land.

Fremskridtsrapport

BAGGRUND

Se desuden:

HOVEDDOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen — Investering i job og vækst — maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (COM(2015) 639 final af 14.12.2015).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger — Afsnit XVIII — Den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed — Artikel 174 (tidl. artikel 158 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 127)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — De europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020 — Sammenfattende rapport for 2016 om de årlige gennemførelsesrapporter for gennemførelsesperioden 2014-2015 (COM(2016) 812 final af 20.12.2016)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år (COM(2016) 646 final af 4.10.2016)

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1-38)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2015/1017 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Grønt beskæftigelsesinitiativ: Udnyttelse af jobskabelsespotentialet i den grønne økonomi (COM(2014) 446 final af 2.7.2014)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014 af 7. marts 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår metodologi for klimaforandringsstøtte, fastsættelse af delmål og målsætninger i resultatrammen og nomenklaturen for interventionskategorierne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 69 af 8.3.2014, s. 65-84).

Se den konsoliderede version.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 af 7. januar 2014 om den europæiske adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 1-7).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320-469)

Se den konsoliderede udgave.

Europa 2020: Strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010) 2020 endelig udg. af 3.3.2010)

seneste ajourføring 16.05.2018