Retshjælp i straffesager

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2016/1919 om garanti for retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det fastsætter fælles minimumsregler vedrørende retten til retshjælp* i straffesager i EU.

Det fastsætter klare kriterier for bevilling af retshjælp, kvalitetsstandarder og retsmidler i tilfælde af krænkelse af en rettighed.

Det supplerer EU-reglerne om adgang til advokatbistand og om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager, og det berører ikke de rettigheder, de definerer.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Reglerne gælder for følgende:

De gælder for alle EU-borgere samt for alle EU-lande undtagen Danmark, Det Forenede Kongerige (1) og Irland.

Ret til retshjælp i straffesager

EU-landene:

Ret til retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer

Eftersøgte* har ret til retshjælp:

Denne ret kan undergives en trangsvurdering under samme kriterier som straffesager.

Afgørelser, retsmidler og sårbare personer

Mistænkte, tiltalte og eftersøgte personer skal:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 24. november 2016, og det skal indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 5. maj 2019.

BAGGRUND

Dette direktiv er det sjette og sidste i en pakke med juridiske instrumenter, der er vedtaget i overensstemmelse med EU’s køreplan for at styrke mistænkte eller tiltalte personers proceduremæssige rettigheder i straffesager, som blev udgivet i 2009.

For flere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Retshjælp: I dette direktiv forstås det som et EU-lands finansiering af advokatbistand, der giver personer, som ikke har midlerne til at dække omkostningerne ved en retssag, adgang til en advokat.
Fuldbyrdende land: i forbindelse med en arrestordre det land, som af et andet land bedes om at anholde og overgive en person, der eftersøges med henblik på strafforfølgning eller frihedsberøvelse.
Eftersøgt: i forbindelse med en arrestordre den person, der eftersøges med henblik på strafforfølgning eller frihedsberøvelse, og som et andet land anmodes om at anholde og overgive.
Udstedende land: i forbindelse med en arrestordre det land, som beder et andet land om at anholde og overgive en person, der eftersøges med henblik på strafforfølgning eller frihedsberøvelse.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer (EUT L 297 af 4.11.2016, s. 1-8).

Efterfølgende ændringer af direktiv (EU) 2016/1919 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — Afsnit VI — Retfærdighed i retssystemet Artikel 47 — Adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 403).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 1-20).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1-12).

Rådets resolution af 30. november 2009 om en køreplan med henblik på at styrke mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager (EUT C 295 af 4.12.2009, s. 1-3).

seneste ajourføring 14.05.2018(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.