Den Europæiske Unions udtalelser

 

RESUMÉ AF:

Artikel 288 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKEL 288 I TEUF?

Artikel 288 i TEUF opregner fem forskellige typer retsakter, som EU’s institutioner kan vedtage. Disse er: forordninger, direktiver, afgørelser/beslutninger, henstillinger og udtalelser.

HOVEDPUNKTER

Udtalelser er et middel, som en institution kan benytte til at gøre opmærksom på sine synspunkter om EU’s lovgivning eller forhold, uden at disse har nogen retsvirkning. De kan udstedes af alle de vigtigste EU-institutioner (Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union), de to ledende rådgivende organer — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — samt EU-landenes nationale parlamenter.

Følgende kan udstede udtalelser:

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — Afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — Kapitel 2 — Unionens retsakter, vedtagelsesprocedurer og andre bestemmelser — 1. afdeling — Unionens retsakter — Artikel 288 (tidl. artikel 249 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 171-172).

seneste ajourføring 28.03.2018