Terrorbekæmpelse — definitioner af terrorhandlinger og hjælp til ofre

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2017/541 om bekæmpelse af terrorisme

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at tilpasse EU-retten til at omfatte bekæmpelse af terrorisme i lyset af terrortruslernes udvikling og under hensyn til terrorismens internationale karakter.

Det fastsætter minimumsregler vedrørende definitionen af lovovertrædelser og relaterede sanktioner på dette område.

Det indfører også foranstaltninger til beskyttelse af samt hjælp og bistand til ofre.

Det erstatter rammeafgørelse 2002/475/RIA som hjørnestenen i EU-landenes strafferetlige foranstaltninger over for terror og ændrer dele af afgørelse 2005/671/RIA om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger.

HOVEDPUNKTER

Definition af terrorhandlinger

Direktivet omfatter en udtømmende liste over alvorlige forbrydelser, som EU-landene skal klassificere som terrorhandlinger i deres nationale lovgivninger, når de begås eller der er trusler om at begå dem med et specifikt terrorformål for øje.

Terrorformål beskrives som følgende:

Relaterede strafbare handlinger

Listen over terrorhandlinger, som EU-landene også skal straffe som strafbare handlinger, selv hvis terrorhandlingen ikke fuldføres, udvides til at omfatte:

Hovedtræk

De omfatter:

Hjælp til ofre

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 20. april 2017. EU-landene skal indarbejde det i national lovgivning inden den 8. september 2018.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6-21)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — Afsnit I — Fælles bestemmelser — Artikel 6 (tidl. artikel 6 i TEU) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 19)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 39-50)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2014/42/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA (EUT L 218 af 14.8.2013, s. 8-14)

Rådets afgørelse 2005/671/RIA af 20. september 2005 om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (EUT L 253 af 29.9.2005, s. 22-24)

Se den konsoliderede udgave.

Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3-7)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 20.02.2018