Ansvarlig handel med mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2017/821 om forpligtelser for importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

EU-forordningen har til formål at:

HOVEDPUNKTER

I områder med politisk ustabilitet kan handel med mineraler som tin, wolfram, tantal og guld blive brugt til at finansiere væbnede grupper, føre til tvangsarbejde og andre krænkelser af menneskerettighederne samt understøtte korruption og hvidvask af penge.

Disse såkaldte konfliktmineraler anvendes herefter i hverdagsprodukter som mobiltelefoner og biler samt i smykker.

Due diligence

Udtrykket due diligence betyder at handle med fornøden omhu og undersøge et problem, inden en beslutning træffes. Det er en fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, hvorved virksomheder etablerer systemer og procedurer for at identificere, styre og indberette risici i deres forsyningskæde.

For de mineraler, som forordningen omfatter, betyder det, at virksomheder skal kontrollere, at de mineraler, de indkøber, er tilvejebragt på ansvarlig vis, og at de ikke bidrager til konflikter eller andre relaterede, ulovlige aktiviteter.

Virksomheder, som udøver due diligence, skal først kontrollere, hvor risikabelt det er at tilvejebringe råstoffer fra et ustabilt eller konfliktramt område. De skal vurdere sandsynligheden for, at disse råstoffer kan finansiere konflikter, tvangsarbejde eller andre risici, som fremgår af forordningen. Ved at kontrollere deres forsyningskæder, kan de derved sikre sig, at de håndterer disse risici ansvarligt.

Denne forordning bygger på OECD’s due diligence-retningslinjer fra 2011, som fastlægger den internationale standard for due diligence i forsyningskæden, samt den fælles meddelelse »Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder: Hen imod en integreret EU-strategi« fra 2014.

I henhold til denne forordning skal EU-importører af mineraler:

Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal gennemføre kontroller for at sikre, at EU-importører af mineraler og metaller overholder deres due diligence-forpligtelser.

Due diligence-ordninger i forsyningskæden

Regeringer, branchesammenslutninger og grupperinger af interesserede organisationer, der har indført due diligence-ordninger, kan ansøge om at få deres ordninger anerkendt af Europa-Kommissionen som værende i overensstemmelse med denne forordning.

Kommissionen opretter et register over anerkendte due diligence-ordninger i forsyningskæden, som er offentligt tilgængeligt på internettet, samt en liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder på globalt plan.

Retningslinjer

I samråd med EU-Udenrigstjenesten og OECD udarbejder Kommissionen en håndbog til virksomheder med oplysninger om identifikation af konfliktramte områder og højrisikoområder.

Revision

Senest den 1. januar 2023 og derefter hvert tredje år bør Kommissionen undersøge, hvordan det nye system fungerer, og hvor effektivt det er, samt dets indvirkning, og foreslå nye foranstaltninger for at sikre en fortsat ansvarlig global forsyningskæde for mineraler.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

EU-importører skal overholde forpligtelserne i henhold til forordningen fra den 1. januar 2021, men Europa-Kommissionen opfordrer alle virksomheder, der er omfattet af denne forordning, til at indføre due diligence inden denne dato.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Smelterier og forædlingsvirksomheder: enkeltpersoner eller virksomheder, der udfører former for ekstraktionsmetallurgiske processer, som indebærer forarbejdningsprocesser med henblik på fremstilling af metal fra et mineral.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder (EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1-20)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet — Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder: Hen imod en integreret EU-strategi (JOIN(2014) 8 final af 5.3.2014)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Råstofinitiativet: opfyldelse af vores kritiske behov for vækst og arbejdspladser i Europa (KOM(2008) 699 endelig af 4.11.2008)

seneste ajourføring 07.12.2017