Europæisk kendelse til sikring af bankindeståender til grænseoverskridende gældsinddrivelse mellem EU-lande

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 655/2014 — europæisk kendelse til sikring af bankindeståender

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den skal lette gældsinddrivelse på tværs af EU-lande på det civil- og handelsretlige område.

Den indfører en ny procedure, som gør det muligt for en retsinstans i et EU-land at indefryse midler på en debitors bankkonto i et andet EU-land.

HOVEDPUNKTER

Der fastlægges en europæisk procedure, hvorved en kreditor kan opnå en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender (kontosikringskendelse), der blokerer midler på debitors bankkonto eller -konti i andre EU-lande.

Anvendelsesområde

Kontosikringskendelsen kan benyttes af borgere og virksomheder:

Den gælder for pengekrav på det civil- og handelsretlige område, dog ikke krav vedrørende:

Nogle typer særligt beskyttede bankkonti er ligeledes undtaget.

Kontosikringskendelsen er ikke tilgængelig for kreditorer eller bankkonti baseret i Danmark eller Det Forenede Kongerige (1).

Procedure for opnåelse af en kontosikringskendelse

Anerkendelse, eksigibilitet og fuldbyrdelse af kontosikringskendelsen

Beskyttelse af debitor

Da debitor ikke høres i forvejen, sikres debitor mod misbrug af kontosikringskendelsen på følgende måde:

Formularer

Der er i alt ni særlige formularer til brug i forbindelse med kontosikringskendelser. Indholdet fremgår af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1823.

Generelle regler

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 18. januar 2017 med undtagelse af artikel 50, der trådte i kraft den 18. juli 2016. Artikel 50 omhandler oplysninger, som EU-landene skal indsende, herunder de retter, der er udpeget som kompetente til at udstede en kontosikringskendelse (artikel 6, stk. 4), og de myndigheder, der er kompetente til at fuldbyrde en kontosikringskendelse.

BAGGRUND

Forordningen er udarbejdet på baggrund af en grønbog om større effektivitet i fuldbyrdelsen af retsafgørelser i Den Europæiske Union. I den har Europa-Kommissionen beskrevet, hvordan fragmenterede nationale regler vedrørende fuldbyrdelse påvirker gældsinddrivelsen negativt i EU. Det konstateres endvidere, at kreditorer, der søger at inddrive pengekrav i Europa, i praksis oftest foretager udlæg i debitors bankkonto, og at sådanne procedurer findes i de fleste EU-lande.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 655/2014 af 15. maj 2014 om indførelse af en procedure for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 59-92)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1823 af 10. oktober 2016 om udarbejdelse af de formularer, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 655/2014 om indførelse af en procedure for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område (EUT L 283 af 19.10.2016, s. 1-48)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 (EUT L 324 af 10.12.2007, s. 79-120)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1393/2007 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Grønbog om større effektivitet i fyldbyrdelsen af retsafgørelser i den Europæiske Union: udlæg i bankindeståender (KOM(2006) 618 endelig af 24.10.2006)

Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (EUT L 174 af 27.6.2001, s. 1-24)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 04.12.2017(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.