Flygtning og statsløse — fælles standarder for anerkendelse

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2011/95/EU — fælles standarder for anerkendelse og international beskyttelse af flygtninge og statsløse

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at:

På denne måde søger det at begrænse de berørte personers bevægelse mellem EU-landene, hvor sådanne bevægelser udelukkende sker på grund af forskelle i lovgivning.

Direktivet reviderer og erstatter direktiv 2004/83/EF for at sikre sammenhæng med retspraksis* vedrørende Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

HOVEDPUNKTER

Formål og definitioner

Vurdering af ansøgninger

Opnåelse af flygtningestatus

Berettigelse til subsidiær beskyttelse

Den »alvorlige overlast«, som en ikke-EU-borger risikerer at lide, hvis han eller hun sendes tilbage til sit eget hjemland, eller i tilfældet med en statsløs person, det land hvor han eller hun har haft sit sædvanlige opholdssted, omfatter:

At miste eller blive udelukket fra flygtningestatus eller subsidiær beskyttelse

Direktivet opremser:

Indholdet af international beskyttelse

Indholdet af subsidiær beskyttelsesstatus er bragt tættere på flygtningestatus og eliminerer i væsentlig grad EU-landenes mulighed for at begrænse flygtninges adgang til visse rettigheder.International beskyttelse, der gives af EU-værtslandet, omfatter følgende rettigheder.

Lande som ikke er omfattet af direktivets anvendelsesområde

Irland og Det Forenede Kongerige deltager ikke i vedtagelsen af direktivet i medfør af protokol 21 knyttet som bilag til Lissabontraktaten. De er således fortsat bundet af direktiv 2004/83/EF.I medfør af protokol 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til Lissabontraktaten, er hverken dette eller det tidligere direktiv bindende for Danmark.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktiv 2011/95/EU reviderer og ophæver direktiv 2004/83/EF. Størstedelen af artiklerne i direktiv 2011/95/EU, omkring forhold som ikke er omfattet af direktiv 2004/83/EF, har været gældende siden den 22. december 2013. De nye bestemmelser, som er omfattet af direktiv 2011/95/EU, skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 21. december 2013.

BAGGRUND

Direktivet, der er kendt som »kvalifikationsdirektivet«, er et af de vigtigste instrumenter i det fælles europæiske asylsystem (CEAS) sammen med direktivet om asylprocedurer, direktivet om modtagelsesvilkår, Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen. Styrkelsen af den finansielle solidaritet med forordningen om oprettelse af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden er ligeledes vigtig. I 2016 vedtog Europa-Kommissionen en meddelelse, som iværksatte en reform af CEAS.

VIGTIGE BEGREBER

Subsidiær beskyttelse: en international beskyttelse for personer, der søger asyl, som ikke opfylder de nødvendige betingelser for at opnå anerkendelse som flygtning. I henhold til direktivet er dette personer, der vil løbe en reel risiko for at lide »alvorlig overlast« (defineret i teksten), hvis de sendes tilbage til deres hjemland.
Retspraksis: anvendelse af lovgivningen fastlagt i tidligere domme.
Refoulement: at tvinge en flygtning eller asylansøger (en person hvis krav om flygtningestatus endnu ikke er afgjort) til at returnere til et land, hvor de sandsynligvis vil blive forfulgt.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9-26)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en reform af det fælles europæiske asylsystem og om fremme af lovlige migrationsveje til Europa (COM(2016) 197 final, 6.4.2016)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning nr. 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og 575/2007/EF og Rådets beslutning nr. 2007/435/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 168-194)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60-95)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 96-116)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31-59)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 604/2013 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1-30)

seneste ajourføring 29.01.2018