Udarbejdelse af statistik over pesticider

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1185/2009 — statistik over pesticider

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Statistikkerne vedrører:

Indsamling, fremsendelse og bearbejdning af data

EU-landene indsamler årligt de oplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde kravene i bilag I, og hvert femte år de oplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde kravene i bilag II, ved hjælp af:

Landene fremsender herefter resultaterne til Europa-Kommissionen (Eurostat) efter den tidsplan og med den hyppighed, der er fastlagt i forordningens bilag. De skal dernæst fremlægge dataene i henhold til klassificeringen i bilag III og det tekniske format, der er fastlagt i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1264/2014.

Nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) må udelukkende anvende enhver form for fortrolige data til statistiske formål i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009 om udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker.

Kvalitetsvurdering

EU-landene forelægger Kommissionen (Eurostat) rapporter om kvaliteten af de indsendte data. Kommissionen (Eurostat) vurderer også kvaliteten af dataene.

Gennemførelsesforanstaltninger og udvalg

Forordningen giver Kommissionen beføjelse til at vedtage yderligere lovgivning med henblik på gennemførelse. Kommissionen justerer med jævne mellemrum listen over de aktivstoffer, der er omfattet, og klassifikationen af dem i produktkategorier og i kemiske grupper i henhold til forordningens bilag III. Kommissionen bistås af og modtager rådgivning fra Det Europæiske Udvalg for det Statistiske System, som består af nationale eksperter.

Rapport

Hvert femte år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af forordningen. Udover at indeholde en evaluering af kvaliteten af de indberettede data, indeholder rapporten også en revision af metoderne til indsamling af data, af byrden for virksomhederne, landbrugsbedrifterne og de nationale forvaltninger og af de statistiske oplysningers anvendelighed i forbindelse med at opfylde formålene med forordningen. Kommissionen offentliggjorde sin første rapport i 2017.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 30. december 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1185/2009 af 25. november 2009 om statistik over pesticider (EUT L 324 af 10.12.2009, s. 1-22).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1185/2009 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1264/2014 af 26. november 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 408/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider for så vidt angår fremsendelsesformatet (EUT L 341 af 27.11.2014, s. 6-8).

Kommissionens forordning (EU) nr. 656/2011 af 7. juli 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider for så vidt angår definitionerne og listen over aktivstoffer (EUT L 180 af 8.7.2011, s. 3-38).

Kommissionens forordning (EU) nr. 408/2011 af 27. april 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider for så vidt angår fremsendelsesformatet (EUT L 108 af 28.4.2011, s. 21-22).

Se den konsoliderede version.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 af 25. november 2009 om statistik over pesticider (COM(2017) 109 final af 3.3.2017)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71-86).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1-50).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164-173).

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 27.11.2017