Statistik — husdyrbestande og kødproduktion under den fælles landbrugspolitik

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1165/2008 — husdyrbestande og kødproduktion

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Forordningen omfatter statistikker over:

Den dækker også indsamling af produktionsprognoser for okse-, kalve-, svine-, fåre- og gedekød.

Statistikker over husdyrbestande

Dækning og kategorier

EU-landene skal udarbejde statistikker over antallet af hornkvæg, svin, får og geder på landbrugsbedrifterne på deres område. Dem, der gennemfører stikprøveundersøgelser, skal inddrage et tilstrækkeligt antal landbrugsbedrifter til at dække mindst 95 % af den samlede population som opgjort i den seneste undersøgelse af landbrugsbedrifternes struktur. Forordningens bilag II anfører de kategorier, for hvilke der udarbejdes statistikker over husdyrbestande.

Hyppighed og referenceperiode

Statistikkerne udarbejdes en gang om året for får og geder og to gange om året for hornkvæg og svin. Der gælder en undtagelse i lande, hvor populationen af en bestemt type dyr er under en vis grænse. Her udarbejdes der ikke statistikker for får og geder, og der udarbejdes kun statistikker en gang om året for hornkvæg og svin.

Præcision

EU-lande, der gennemfører stikprøveundersøgelser, skal sikre, at de ekstrapolerede nationale undersøgelsesresultater opfylder de præcisionskrav, der er fastsat i bilag III.

Lande, som anvender en administrativ kilde, skal underrette Europa-Kommissionen (Eurostat) om deres metode og kvaliteten af dataene.

Hvis der anvendes andre kilder end undersøgelser, skal oplysningerne være mindst af samme kvalitet som de oplysninger, der opnås ved statistiske undersøgelser.

Indberetningsfrister

Forordningen fastlægger tidsfrister, som EU-landene skal overholde for indberetning af foreløbige og endelige statistikker over husdyrbestande til Kommissionen.

Regionale statistikker

November/december-statistikkerne skal opdeles efter regionale enheder på NUTS 1- og NUTS 2-niveau som defineret i forordning (EF) nr. 1059/2003 og kun efter regionale enheder på NUTS 1-niveau for Tyskland og Det Forenede Kongerige (1). Hvis disse regionale enheder tilsammen udgør højst 5 % af den nationale population af de relevante dyr, er disse statistikker frivillige for regionale enheder, som har færre end:

Slagtningsstatistikker

Dækning og kategorier

De enkelte EU-lande skal udarbejde statistikker over antal og slagtet vægt af hornkvæg, svin, får, geder og fjerkræ, som er blevet slagtet på slagterierne på deres område, og hvis kød anses for egnet til konsum. De skal desuden udarbejde skøn over omfanget af slagtninger uden for slagterierne, således at statistikkerne omfatter alle hornkvæg, svin, får, geder og fjerkræ, som er slagtet på deres område. Forordningens bilag IV anfører de kategorier, for hvilke der udarbejdes statistikker.

Hyppighed og referenceperiode

Der skal udarbejdes statistikker over slagtninger på slagterierne en gang om måneden, og de skal indberettes til Eurostat inden 60 dage.

Kødproduktionsprognoser

Dækning

EU-landene skal anvende statistikkerne over hornkvæg og slagtning samt andre tilgængelige oplysninger til at udarbejde prognoser for deres udbud af hornkvæg, svin, får og geder. Udbuddet skal udtrykkes som den indenlandske bruttoproduktion, dvs. antallet af hornkvæg, svin, får og geder, der er slagtet, plus balancen af samhandelen inden for EU samt udenrigshandel med disse levende dyr. Der skal udarbejdes prognoser for de kategorier, der er anført i forordningens bilag V.

Hyppighed, referenceperioder og indberetningsfrister

Forordningen fastlægger hyppighed, referenceperioder som prognoserne skal omfatte samt tidsfrister, inden for hvilke EU-landene skal indberette kødproduktionsprognoser til Eurostat.

Generelle regler

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Hornkvæg: tamdyr af arten Bos taurus og Bubalus bubalis, herunder hybrider såsom beefalo.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008 af 19. november 2008 om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion og om ophævelse af Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF (EUT L 321 af 1.12.2008, s. 1-13)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1165/2008 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1-41)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 15.01.2018(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.