Brug af onlineindhold på tværs af grænserne

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2017/1128 — portabilitet af onlineindholdstjenester i hele EU

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Dens mål er at sikre, at abonnenter på onlineindholdstjenester, såsom film, sportsbegivenheder, e-bøger, videospil og musik, i deres eget EU-land har mulighed for at tilgå sådanne tjenester, når de midlertidigt opholder sig i et andet EU-land.

HOVEDPUNKTER

En udbyder af onlineindholdstjenester skal sikre, at abonnenter, som besøger et andet EU-land, har adgang til de tjenester, der er betalt for, på samme måde som i deres bopælsland. Dette kan være video on demand (som for eksempel Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi eller Chili TV), online TV (som for eksempel Viasat’s Viaplay, Sky’s Now TV eller Voyo), musikstreaming (som for eksempel Spotify, Deezer eller Google Music) eller onlinespilplatforme (som for eksempel Steam eller Origin). Det indhold, der skal være adgang til i andre EU-lande, bør være:

Der er ingen forpligtelse til at levere en tilsvarende kvalitet, medmindre der er indgået aftale med abonnenten, men kvaliteten må ikke bevidst reduceres, og abonnenten skal informeres om kvaliteten forud for leveringen af tjenesten.

Enhver tjeneste, som leveres i et andet EU-land, anses for udelukkende at finde sted i abonnentens hjemland i EU.

Ved indgåelse og fornyelse af en aftale skal udbyderen rimeligt og effektivt verificere abonnentens EU-bopælsland under anvendelse af højest to af følgende verifikationsmidler:

Udbyderen skal ikke gøre det muligt at tilgå deres tjeneste i et andet EU-land, hvis abonnenten undlader at give disse oplysninger, og udbyderen følgelig er ude af stand til at verificere abonnentens bopælsland. Behandlingen af personoplysninger skal stå i rimeligt forhold til det tilstræbte mål og udføres i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF.

Indehavere af ophavsrettigheder kan give tilladelse til benyttelse af deres indhold uden verifikation af abonnentens EU-bopælsland og kan tilbagekalde en sådan tilladelse, forudsat at udbyderen gives et rimeligt varsel. Aftalen mellem indehaverne af ophavsrettighederne og udbyderen må ikke begrænse denne ret til at tilbagekalde tilladelsen. Eventuelle aftalemæssige bestemmelser mellem abonnenten, udbyder og indehavere af ophavsrettigheder, som strider mod denne forordning, må ikke håndhæves.

Når en gratis tjeneste stilles til rådighed, kan udbyderen give tilladelse til adgang og brug, til abonnenter som midlertidigt opholder sig i et andet EU-land, hvis deres EU-bopælsland er verificeret i overensstemmelse med denne forordning.

Senest den 2. april 2021 forelægger Europa-Kommissionen en rapport om anvendelsen af denne forordning i lyset af den retlige, teknologiske og økonomiske udvikling. Rapporten ledsages om nødvendig af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt. Dette omfatter en vurdering af anvendelsen af verifikationsmidler og overvejelser om, hvorvidt der er behov for en revision. Rapporten bør især have fokus på denne forordnings virkninger for små virksomheder og beskyttelsen af personoplysninger.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordningen gælder fra den 1. april 2018.

BAGGRUND

Muligheden for at have adgang til onlineindholdstjenester i forbindelse med rejser er opstået i takt med, at de europæiske forbrugere har fået fordel af de nye roamingregler på mobiltelefonområdet som en del af EU’s strategi for et digitalt indre marked. Siden den 15. juni 2017 har personer, der rejser periodisk, betalt indenlandske priser for mobilt internet, uanset hvor de rejser i EU.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1128 af 14. juni 2017 om grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester i det indre marked (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 1-11)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2017/1128 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En strategi for et digitalt indre marked i EU (COM(2015) 192 final af 6.5.2015)

seneste ajourføring 07.02.2018