Traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom)

 

RESUMÉ AF:

Traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab

HVAD ER FORMÅLET MED TRAKTATEN?

Som det fremgår af afsnit II i traktaten om Euratom, er formålet at »fremme kerneenergiens udvikling«.

Målet er især at gøre dette i et nukleart fællesmarked:

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Traktaten er strengt begrænset til civil (ikke militær) brug af kerneenergi.

Traktatens opbygning

Afsnit I fastlægger otte opgaver, som påhviler Euratom, som afsnit II uddyber med specifikke bestemmelser:

Afsnit III og IV omhandler institutionelle og finansielle bestemmelser:

Femte og sjette afsnit omhandler henholdsvis de almindelige bestemmelser og bestemmelser vedrørende begyndelsesperioden (oprettelse af institutionerne, første bestemmelser vedrørende traktatens anvendelse og overgangsbestemmelser).

Traktaten indeholder også fem bilag, som omhandler:

HVORNÅR GÆLDER TRAKTATEN FRA?

Traktaten blev underskrevet den 25. marts 1957, og den trådte i kraft den 1. januar 1958.

BAGGRUND

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (bedre kendt som »Euratom«) blev underskrevet i Rom i 1957 sammen med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) af de seks lande, der oprettede Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF). Traktaterne om EØF og EKSF kaldes undertiden »Romtraktaterne«, mens »Romtraktaten« betyder EØF-traktaten.

I modsætning til EØF-traktaten er der ikke lavet væsentligt om på Euratomtraktaten. Den er således stadig gældende. Navnlig er Euratom ikke blevet fusioneret med Den Europæiske Union og har derfor fortsat status som særskilt juridisk person, men den har samme medlemskab.

Som en af de aktive traktater udgør Euratomtraktaten sammen med traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) en del af EU’s primærret.

For flere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab af 25. marts 1957 — konsolideret udgave (EUT C 203 af 7.6.2016, s. 1-112).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab af 25. marts 1957 (ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende eller Den Europæiske Unions Tidende).

Fusionstraktaten af 8. april 1965 (EFT 152 af 13.7.1967, s. 2-17 (kun på tysk, fransk, italiensk og hollandsk)).

Maastrichttraktaten af 7. februar 1992 (EFT C 191 af 29.7.1992, s. 1-112).

Lissabontraktaten af 13. december 2007 (EUT C 306 af 17.12.2007, s. 1-271).

seneste ajourføring 25.05.2018