Mere sikkert og mindre forurenende udstyr på EU-skibe

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2014/90/EU om skibsudstyr

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Formålet med direktivet er at:

Det pålægger yderligere betingelser for de nationale myndigheder, der er ansvarlige for at godkende udstyr på skibe, der sejler under landets flag (i henhold til internationale konventioner), ved udstedelse, godkendelse eller fornyelse af certifikater.

HOVEDPUNKTER

Europa-Kommissionen har vedtaget følgende delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 17. september 2014, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 18. september 2016.

BAGGRUND

Internationale konventioner om sikkerhed til søs kræver, at landene skal sikre, at udstyret på skibe, der sejler under landets flag, skal leve op til visse standarder for design, konstruktion og ydeevne.

Landene har dog et vist spillerum med hensyn til, hvordan de gør dette. Dette kan føre til forskellige sikkerhedsniveauer og forstyrre varernes frie bevægelighed i EU.

Ved at gennemføre standardiserede regler for EU-certificering undgås disse problemer, og det indre marked fungerer efter hensigten. Desuden kan besætning og passagerer på skibe, der fører et EU-lands flag, være sikre på, at ratmærket udstyr ombord er blevet prøvet og certificeret i overensstemmelse med gældende sikkerhedsmæssige og miljømæssige standarder.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146-185).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2014/90/EU er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1170 af 16. juli 2020 om krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397 (EUT L 264 af 12.8.2020, s. 1-269).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/608 af 19. april 2018 om tekniske kriterier for elektroniske mærker til skibsudstyr (EUT L 101 af 20.4.2018, s. 64-67).

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/414 af 9. januar 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU for så vidt angår identifikation af bestemte typer skibsudstyr, der kan forsynes med elektronisk mærkning (EUT L 75 af 19.3.2018, s. 3-17).

seneste ajourføring 08.10.2020