Sikkerhed til søs: om fremskyndet indfasning af olietankskibe med dobbeltskrog

For at minimere risikoen for utilsigtet olieforurening i de europæiske farvande forbyder denne forordning transport af svære olier til eller fra EU-havne i olietankskibe med enkeltskrog. Den sikrer også en fremskyndet indfasningsordning for anvendelsen af kravene om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog senest i 2015.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 530/2012 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog (omarbejdning).

RESUMÉ

Den seneste EU-forordning om indfasning af olietankskibe med dobbeltskrog, der blev vedtaget i 2012, bevarer essensen af den tidligere lov fra 2002. Den samler alle de ændringer, der blev foretaget til den tidligere lov, i én tekst med henblik på at gøre den klarere og således mere brugervenlig.

Den nye forordning gælder for olietankere på 5 000 ton dødvægt og derover, der fører et EU-lands flag eller uanset flag anløber eller forlader en havn eller en offshoreterminal eller ankrer op i et område under en medlemsstats jurisdiktion.

Denne forordning finder derimod ikke anvendelse på krigsskibe, marinehjælpeskibe eller andre skibe, som ejes eller drives af en stat, og som på det pågældende tidspunkt kun benyttes i ikkekommerciel statstjeneste.

Forordningen:

Baggrund

Efter en række ulykker, hvor olietankskibe var indblandet, som forårsagede alvorlig forurening, vedtog EU i 2002 en forordning, der krævede udfasningen af mere sårbare olietankere med enkeltskrog (hvor olien i lasten kun er adskilt fra havvandet med en bund- og sideplade) og udskiftning af disse med dobbeltskrogsskibe (hvor lasttanken er dækket af en ekstra indvendig plade med tilstrækkelig afstand til den udvendige plade).

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 530/2012

20.7.2012

-

EUT L 172 af 30.6.2012

Seneste ajourføring: 19.06.2014