Et fælles jernbanenet for Europa

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktiv 2012/34/EU har til formål at tydeliggøre de juridiske regler, der gælder for EU’s jernbanesektor, med henblik på at:

Direktivet samler og ophæver de tre direktiver fra den »første jernbanepakke«. De omhandler:

Direktiv (EU) 2016/2370 ændrer direktiv 2012/34/EU, hvad angår åbning af markedet for national passagerbefordring og forvaltning af jernbaneinfrastruktur.

HOVEDPUNKTER

Bedre kvalitet gennem konkurrence

Direktiv 2012/34/EU:

Infrastrukturforvaltere *

Indenlandsk passagertransport

Ændringsdirektiv (EU) 2016/2370 sikrer, at alle jernbaneselskaber har lige adgang til spor og stationer. EU-landene kan imidlertid begrænse retten til adgang til passagertransport mellem et bestemt afgangs- og bestemmelsessted, når en eller flere kontrakter om offentlig tjeneste omfatter samme rute. Det gælder også, når en eller flere kontrakter om offentlig tjeneste omfatter en alternativ rute, i de tilfælde hvor udøvelsen af denne ret vil skabe ubalance i den økonomiske ligevægt i den eller de pågældende kontrakter om offentlig tjeneste.

Tilsyn

Finansiering af jernbaner

De kompetente offentlige myndigheder skal udarbejde langsigtede investeringsstrategier for at sikre mere stabile rammer for infrastrukturforvalteren i forbindelse med investeringsbeslutninger og planlægningen af arbejder samt øget sikkerhed for investorer med henblik på at tilskynde selskaber til at investere i modernisering af infrastrukturen. Disse strategier bør dække en periode på mindst fem år og bør kunne fornys.

Vedtagelse af gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter

Europa-Kommissionen har vedtaget en række gennemførelsesretsakter, der supplerer direktiv 2012/34/EU og omhandler følgende.

I 2017 vedtog Kommissionen delegeret afgørelse (EU) 2017/2075, der erstattede bilag VII til direktiv 2012/34/EU. Den omhandler planen for tildelingsprocessen vedrørende jernbaneinfrastrukturkapacitet.

Covid-19-pandemien

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Infrastrukturforvalter: ethvert organ eller enhver virksomhed, der er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og fornyelse af jernbaneinfrastruktur på et net samt for deltagelse i dets udvikling som fastsat af et EU-land i forbindelse med landets overordnede politik for udvikling og finansiering af infrastrukturen.
Væsentlige funktioner: beslutningstagning i forbindelse med:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32-77).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2012/34/EU er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 af 7. oktober 2020 om fastsættelse af foranstaltninger for at bidrage til et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet (EUT L 333 af 12.10.2020, s. 1-5).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/698 af 25. maj 2020 om særlige og midlertidige foranstaltninger i lyset af covid-19-udbruddet vedrørende fornyelse eller forlængelse af visse certifikater, licenser og godkendelser eller tilladelser samt udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 10-24).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1795 af 20. november 2018 om fastsættelse af procedurer og kriterier for anvendelse af en prøvning af økonomisk ligevægt i henhold til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU (EUT L 294 af 21.11.2018, s. 5-14).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2177 af 22. november 2017 om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser (EUT L 307 af 23.11.2017, s. 1-13).

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2017/2075 af 4. september 2017 om erstatning af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (EUT L 295 af 14.11.2017, s. 69-73).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/545 af 7. april 2016 om procedurer og kriterier vedrørende rammeaftaler for tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (EUT L 94 af 8.4.2016, s. 1-11).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1100 af 7. juli 2015 om medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser inden for rammerne af overvågningen af jernbanemarkedet (EUT L 181 af 9.7.2015, s. 1-26).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/909 af 12. juni 2015 om bestemmelser for beregning af de omkostninger, der påløber direkte som følge af jernbanedriften (EUT L 148 af 13.6.2015, s. 17-22).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/429 af 13. marts 2015 om fastsættelse af metoderne, der skal følges, når der opkræves afgifter for omkostningerne ved støjgener (EUT L 70 af 14.3.2015, s. 36-42).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EUT L 29 af 5.2.2015, s. 3-10).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/10 af 6. januar 2015 om krav til ansøgere om jernbaneinfrastrukturkapacitet og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 870/2014 (EUT L 3 af 7.1.2015, s. 34-36).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 869/2014 af 11. august 2014 om nye jernbanepassagerruter (EUT L 239 af 12.8.2014, s. 1-10).

seneste ajourføring 25.01.2021