Forberedelse af meget hurtigt bredbånd inden udgangen af 2020

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse nr. 243/2012/EU om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE BESLUTNING?

Beslutningen fastlægger en radiofrekvenspolitik* for hele Den Europæiske Union (EU) som støtte for strategisk planlægning vedrørende elektroniske kommunikationstjenester, blandt andet trådløst bredbånd, mobilkommunikation og Tingenes internet (IoT), og den skal samtidig sikre båndbredde til andre prioriterede tjenester (herunder politi, militær og nødtjenester).

HOVEDPUNKTER

Politikken giver en oversigt over den nuværende frekvensanvendelse, et radiofrekvenspolitikprogram og en fremadrettet handlingsplan. Den omhandler ikke frekvensanvendelse inden for politikområder såsom civil beskyttelse, sikkerhed og forsvar, og den påvirker ikke EU-landenes ret til at anvende særlige frekvensområder til egne sikkerhedsformål.

EU-landene skal samarbejde for at sikre en konsekvent anvendelse af EU’s politiske målsætninger, nemlig at:

Der skal sikres tilstrækkelig dækning og kapacitet, for at EU kan opnå de højeste trådløse bredbåndshastigheder i verden på ikke under 30 Mb/s i 2020. Det kan navnlig omfatte:

EU-landene skal også sikre, at der er ledige frekvensområder til innovative audiovisuelle satellit- og jordbaserede tjenester, når der er et tydeligt behov for det, og beskytte følgende særlige frekvensområdebehov:

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 10. april 2012.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Radiofrekvensspektrum: betegner inden for elektromagnetisk stråling frekvensområdet mellem 3 Hz og 3 000 GHz svarende til radio. Frekvensområdet benyttes til trådløst internet og mobiltelefonsignaler og er samtidig vigtigt for transport, radio- og TV-transmission og offentlig sikkerhedskommunikation.

Radiofrekvensidentifikation (RFID): en teknologi, som anvender elektromagnetiske radiofrekvensfelter til at identificere genstande med tags, når disse kommer i nærheden af en læser. Disse tags har generelt en elektronisk chip med en antenne, så de kan overføre information til den forespørgende enhed (en basestation eller mere generelt en læser).

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7-17)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet (COM(2014) 228 final af 22.4.2014)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om radiofrekvensoversigten (COM(2014) 536 final af 1.9.2014)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/195/EU af 23. april 2013 om fastlæggelse af praktiske fremgangsmåder, ensartede formater og en metode i forbindelse med den frekvensoversigt, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 113 af 25.4.2013, s. 18-21)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/688/EU af 5. november 2012 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndene 1 920-1 980 MHz og 2 110-2 170 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen (EUT L 307 af 7.11.2012, s. 84-88)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/654/EU af 12. november 2013 om ændring af beslutning 2008/294/EF med henblik på at inkludere yderligere adgangsteknologier og frekvensbånd til mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) (EUT L 303 af 14.11.2013, s. 48-51)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU af 11. december 2013 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr og om ophævelse af beslutning 2005/928/EF (EUT L 334 af 13.12.2013, s. 17-36)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/276/EU af 2. maj 2014 om ændring af Kommissionens beslutning 2008/411/EF om harmonisering af 3 400-3 800 MHz-båndet for jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet (EUT L 139 af 14.5.2014, s. 18-25)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/641/EU af 1. september 2014 om samordnede tekniske vilkår for brug af frekvenser til trådløst PMSE-lydudstyr i Unionen (EUT L 263 af 3.9.2014, s. 29-34)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/702/EU af 7. oktober 2014 om ændring af beslutning 2007/131/EF om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi (EUT L 293 af 9.10.2014, s. 48-56)

Efterfølgende ændringer til afgørelse 2014/702/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/750 af 8. maj 2015 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 1 452-1 492 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen (EUT L 119 af 12.5.2015, s. 27-31)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/339 af 8. marts 2016 om harmonisering af frekvensbåndet 2 010-2 025 MHz for bærbare eller mobile trådløse videoforbindelser og trådløse kameraer til brug ved programproduktion og ved særlige begivenheder (EUT L 63 af 10.3.2016, s. 5-8)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/687 af 28. april 2016 om harmonisering af 694-790 MHz-frekvensbåndet for jordbaserede systemer, der kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester, og fleksibel national anvendelse heraf i Unionen (EUT L 118 af 4.5.2016, s. 4-15)

seneste ajourføring 13.09.2016