Aftale mellem EU og USA om beskyttelse af personoplysninger

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse (EU) 2016/920 om undertegnelse af aftalen mellem USA og EU om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

Aftale mellem EU og USA om standarder for beskyttelse når personoplysninger overføres mellem retshåndhævende myndigheder i EU og USA

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN OG AFTALEN?

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Beskyttelse

Aftalen indeholder et antal beskyttelsesforanstaltninger for personoplysninger, når disse udveksles mellem politi og strafferetsmyndigheder, herunder:

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN OG AFTALEN FRA?

Afgørelsen har været gældende siden 20. maj 2016. Aftalen blev undertegnet af EU og USA den 2. juni 2016.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Registreret person: den person, som personoplysningerne vedrører.

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse (EU) 2016/920 af 20. maj 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (EUT L 154 af 11.6.2016, s. 1-2)

Aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (EUT L 336 af 10.12.2016, s. 3-13)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131)

seneste ajourføring 23.01.2017