Beskyttelse af personoplysninger (fra 2018)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2016/679 — beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Borgernes rettigheder

GDPR styrker eksisterende rettigheder, giver mulighed for nye rettigheder og giver borgerne mere kontrol over deres personoplysninger. Dette omfatter:

Regler for virksomheder

GDPR har til hensigt at skabe forretningsmuligheder og stimulere innovation gennem en række tiltag, der omfatter:

Revision

Europa-Kommissionen forelægger en rapport vedrørende evaluering og revision af forordningen senest 25. maj 2020.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

GDPR gælder fra 25. maj 2018.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

Efter udbruddet af COVID-19 og indførslen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen, har Europa-Kommissionen vedtaget:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1–88)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/JHA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131)

seneste ajourføring 25.05.2020