EU-strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015

EU har vedtaget en strategi om dyrevelfærd for at afhjælpe manglen på håndhævelse af reglerne på området, forbedre den økonomiske værdi af dyrevelfærd for virksomheder og øge bevidstheden om behovet for et højt niveau af dyrevelfærd.

REFERENCER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015 (COM(2012)06 final/2 af 15/02/2012 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

RESUMÉ

I artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Union anerkendes det, at dyr er følende væsener, og at der skal tages fuldt hensyn til deres velfærd ved fastlæggelsen og gennemførelsen af EU-politikker.

De store forskelle i opdrætssystemer, klimaforhold og jordbund i de forskellige medlemsstater har gjort det meget vanskeligt at blive enige om ensartede regler og endnu vanskeligere at sikre deres korrekte og ensartede håndhævelse.

Denne uensartede håndhævelse samt det forhold, at der er huller i lovgivningen, betyder, at dyr i EU ikke alle behandles efter de samme standarder, og at landbrugere i de lande, hvor reglerne håndhæves strengere, stilles konkurrencemæssigt ringere.

EU's strategi for dyrevelfærd (2012-2015) har til formål at forbedre velfærdsbetingelserne for dyr på gårde, i zoologiske haver og for dem, der anvendes til forsøgsformål. Det indebærer en tostrenget strategi:

Indførelse af en omfattende lov om dyrevelfærd. Med forbehold af resultaterne af en konsekvensanalyse overvejer Europa-Kommissionen at indføre en forenklet juridisk ramme baseret på en holistisk tilgang, der fokuserer på de faktiske resultater for dyrevelfærden. Den vil også fremhæve de uddannelsesmæssige- og faglige standarder for alle berørte parter (medlemslandenes myndigheder, personale, der håndterer dyr, husdyrproducenter, detailhandlere osv.).

Styrkelse af Kommissionens igangværende tiltag, som omfatter:

Seneste ajourføring: 06.02.2014