Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (2014-2020)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1301/2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Støtteberettigelse

Alle regioner i EU-landene er støtteberettigede, men den støtte, der ydes, afhænger af EU’s prioriteter og typen af region.

Hovedtemaer

EFRU koncentrerer sine investeringer i fire nøgletemaer:

Typer af investering

Generelt budget

Budgettet for 2014-2020 er på over 185 mia. EUR.

Politiske og budgetmæssige prioriteringer

Gennemførelse

Investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset

Investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset, som blev indført med forordning (EU) 2020/460, tilbyder EU-landene adgang til 37 mia. EUR fra ESI-fondene for at styrke sundhedsvæsenerne og støtte små og mellemstore virksomheder, arbejdsfordelingsordninger og tjenesteydelser i nærmiljøet.

Særlige foranstaltninger vedrørende coronavirus: mere fleksibilitet i anvendelsen af ESI-fondene

Ændringsforordning (EU) 2020/558 tillader EU-landene at overføre ressourcer mellem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, mellem de forskellige regionstyper og mellem de tre fondes specifikke prioritetsområder.

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021 kan programmer under samhørighedspolitikken i forbindelse med covid-19 undtagelsesvist finansieres med 100 % EU-finansiering i regnskabsåret. Foranstaltningerne forenkler også godkendelse af programmer for at gøre gennemførelsen hurtigere, gøre det lettere at anvende finansielle instrumenter og forenkle revision.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 21. december 2013.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289-302).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1301/2013 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2056 af 22. august 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 522/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 for så vidt angår de nærmere bestemmelser om principperne for udvælgelse og forvaltning af innovative aktioner inden for området bæredygtig byudvikling, der skal støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EUT L 294 af 11.11.2017, s. 26).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 522/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 for så vidt angår de nærmere bestemmelser om principperne for udvælgelse og forvaltning af innovative aktioner inden for området bæredygtig byudvikling, der skal støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EUT L 148 af 20.5.2014, s. 1-3).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/99/EU af 18. februar 2014 om opstilling af listen over regioner, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, og over medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, i perioden 2014-2020 (EUT L 50 af 20.2.2014, s. 22-34).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 07.07.2020